Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De eerste oplossing heeft, afgezien van de moreele winst voor de geheele samenleving, nog het voordeel, dat daardoor een niet onbelangrijke bate in de schatkist zou vloeien. Want het exploiteeren van examens blijkt een zeer lucratief bedrijf te zijn. Bovendien zou dan tevens gelet kunnen worden op de algemeene ontwikkeling der a.s. stenografen. Thans worden velen in den waan gebracht, dat kennis \ an stenografie alleen voldoende is. Deze menschen komen dan in de practijk pas tot de ontdekking, dat algemeene ontwikkeling even onontbeerlijk is als vak-technische onderlegdheid. Een stenograaf moet niet alleen het gehoorde vlot kunnen neerschrijven, hij moet het ook terdege begrijpen, om in staat te zijn, de grammaticale en stylistische retouche aan te brengen, die improvisaties in den regel verlangen.

De tweede mogelijkheid, het regelen alleen van de onderwijsbevoegdheid, ligt het meest voor de hand en is het meest urgent. Van samenkoppeling met schoonschrijven en/of machineschrijven mag geen sprake zijn. De stenografie be^it daarvoor een veel te geprononceerde eigen geaardheid. Het eenige schoolvak, waarvan het verstrekken van de onderwijs-bevoegdheid in handen is van particulieren met tegenstrijdige belangen, is de stenografie.

Regeering mag niet Zoolang de regeering onkundic;

langer toezien. is van de toestanden, die een

onbaatzuchtige wijze van examineeren in den weg staan, althans in gevaar kunnen brengen, is het te begrijpen, dat ze geen aanleiding ziet tot het nemen van maatregelen. Maar wanneer omstandigheden te harer kennis komen, die twijfel doen rijzen, of bestaande toestanden wel strooken met de goede trouw en met een gezonde moraal, dan komt de zaak anders te staan. Dan mag de Overheid zich niet langer afzijdig blijven houden.

Het heeft geen zin zich te verdiepen in de vermoedelijke oorzaak van het zonderlinge verschijnsel, dat — in ons land

Sluiten