Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruit voor in de kamer. Hij had de lange handen in de zakken van de kamerjas gestoken, maar ze bewogen nog zichtbaar benig onder de mantel, en de tenen van zijn ene voet tikten onregelmatig tegen de dikke mat. Het gezicht stond somber en ernstig en verbeten, terwijl hij langs de kast heen naar buiten staarde, waar de winter gelig mistte.

Plotseling keerde hij zich naar Rudmer toe, die opschrok bij de rukkende beweging:

—• Kijk hier, Rudmer Wiarda; misschien geloof ik niet eens in God. In den Almachtigen en Wijzen Vader, zooals men hem tegenwoordig predikt; wanneer iemand als Kees Jeruzalem over God spreekt, dan kan hij het geloof ik nog niet laten, zich den ouden heer met de baard in een gouden wolk van aartsengeltjes voor te stellen... Dan is mij de Wreker en Uitverkiezer van Calvijn liever; dat is tenminste een man... Maar een Vader, en Zoon en een Geest... ach kom, de historische Jezus is immers zelfs een fictie...

Rudmers stem trilde verschrikt en halfschuw:

— Maar... geloof je dan niet...

— O nee, ik geloof niet in de legende van Nazareth en in Golgotha, ik geloof hoogstens in de morele zin ervan. Snap je —?

Vitringa liep weer, de lange armen slingerden spokig op en neer, rekten zich onverhoeds langs de planken met boeken. Hij lachte kort en hard, terwijl hij een paar banden voor Rudmer op de tafel neergooide. —■ Lees zelf maar... kettergeschriften, waar een student zich eigenlijk niet mee op hoort te houden... ja, jal Het zijn geen fantasieën van mezelf, hoor, ik ben zo schrander niet; maar ik heb in elk geval zoveel intellect, dat ik begrijpen kan, wat een schrander iemand betóógt... Hier, daar is Strauss; beeldenstormer nummer één. Als je die leest, dan weet je, dat onze heilige evangeliën niet meer dan zijn dan mythische vertellingen. En hier, Baur en Volkmar, die hebben er nog een schepje bij opgedaan: poëzie en symboliek. Heilige geschriften... godbewarel Pierson heeft twintig jaar geleden al bewezen, dat 't onzin is, nog langer

Sluiten