Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

behoedzaam en schoof een stoel bij. Hij aarzelde even, voor hij zich tot zijn vader richtte. Hij zag, dat Tjalling, de bedachtzame, de ingekeerde, van wien men nooit recht wist, wat er achter zijn lichte blauwe blikken omging, een slag van het leven gekregen had. Hij nam zijn moeder op. Ook zij keek naar Tjalling, met een oogopslag van wijze, koele zorg. Ook zij zag, dat Tjalling iets had doorstaan, wat hem diep had aangegrepen; maar zij volgde haar oude bedaarde stelregel: afwachten. .—•

•— Zo, zei Herre eindelijk; —• ik hoor, Heit komt van een begrafenis... Ik wist nooit, dat Heit nog een broer had. —•

Tjalling bewoog even op zijn stoel; een vaal rood kroop op onder het getaande geel van zijn wangen en de schaduw van de baardstoppels. Hij klopte zijn pijp uit boven de kachella en stopte ze opnieuw, met onrustig gekromde hand, voor hij antwoorden ging. —•

—■ Ja jong —• een wonder geval, wonder...

Hij krabde zich achter de oren, schoof de stoel achterwaarts, kuchte en trok langzaam de brand in de geblakerde pijpekop. Herre haalde de tabakspot naar zich toe en stopte een pijp als zijn vader. Reinou Herres keek over haar brilleglazen beurtelings van den een naar den ander, terwijl de breinaalden tussen haar handen tikten in de eentonig herhaalde beweging.

Het verhaal, dat Tjalling "Wiarda met horten en stoten deed, verbaasde Herre ten diepste. Het was, of er iets in Tjalling doorbrak, dat hij er nooit had vermoed. De stem van zijn vader was zelfs anders, diep en schor en met een rauwe zweem van opstandigheid. Tjalling sprak voor zichzelf —• hij dacht niet aan de andere twee •— hij staarde voor zich ■—• en hij onderging de korte bevrijding als schrijnend geluk. Hij zag het hele leven —• een weemoedige en bitterzoete herinnering, alsof hij iets gemist had, iets verspeeld. Het huilde zacht in hem, terwijl hij over Wiarda-zathe sprak. Over de zee en Jarig. Over Swobk Jarigs. De hannekemaaiers. Zomergloed. De rooie meid. Jarig, die tegenover den machtigen Wych-

Sluiten