Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze luisterden zwijgend naar zijn doorgaande uiteenzetting. —■ De ondernemers, die het meeste kapitaal achter zich hadden, zouden de winnaars zijn, zei Herre. Het leek hem ook niet kwaad, de heren er aan te herinneren, dat men een credietbank in de onderneming zou moeten betrekken, en geen kleine, maar een, die er wezen kon, van het model LabouchèreOyens, waar men in halve millioenen rekende. Speelruimte, onbeperkte mogelijkheid moest men hebben... de hele productie onder eigen, uitsluitend gezag brengen] — Herre keerde van zijn bespiegelingen terug naar zijn oorspronkelijke voorstel: de aankoop van de uitgebreide weideplaatsen; want dat, verklaarde hij, was een van de stappen in de richting, om de invloed van de trust onder de boeren te vergroten.

Men zat enige tijd stil, toen hij had uitgesproken; het was een gespannen stilte. Toen viel Kaufmann, die ook aanwezig was, Herre met geestdrift bij. Hij was het volkomen met Wiarda eens; de weg, die deze had aangewezen, was dezelfde, die de grote trusts in Duitsland opgingen; waarom zou men voor de zuivel ook niet kunnen wat men voor het staal of de electriciteit kon? De anderen beaamden langzamerhand al wat er gezegd was; zij zagen de noodzaak en het voordeel er van in, al bleven enkelen nog twijfelachtig omtrent Herre's friese plannen. — Credietbanken... ook dat was niet kwaad, zei er een. Maar voor de zuivelindustrie was er buiten particuliere gelden nog weinig te halen in Holland; de banken hier waren in 't algemeen te versnipperd en te voorzichtig; geld op prolongatie, dat was nog schering en inslag; en als er al credieten beschikbaar kwamen, dan waren ze voor de indische cultures en de scheepsbouw. —•

Herre lei zijn hand zwaar op tafel neer. — Dan is het onze taak, zei hij, om te bewijzen, dat ook wij in staat zijn, hoge winsten uit te keren... En misschien •— hij glimlachte weer, lichtelijk opgewonden ditmaal en met een flakkerende overmoed in de ogen •—■ zouden we zelf een bank kunnen stichten; een kleine kassier is makkelijk te vinden; we geven een neutrale naam aan de zaak, zamelen fondsen...

Sluiten