Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

muntte1). Een op zichzelf staand onderdeel vormde de z.g. Bibliotheca Duncaniana, een in 460 deelen gebonden verzameling vlugschriften betreffende de Nederlandsche geschiedenis, welke uit de nalatenschap van den in 1753 gestorven raad en requestmeester van den Prins, Mr. Joan Duncan, verworven was.

Toen Willem V in 1795 ons land ontvluchtte, brak er voor de bibliotheek, die hij achterliet, een tijd van grooten tegenspoed aan. De Fransche commissarissen, door de Nationale Conventie uitgezonden om op de waardevolle voortbrengselen van kunst en wetenschap beslag te leggen, vonden in de onbeheerde stadhouderlijke verzamelingen een dankbaar object en lieten ook de bibliotheek niet ongemoeid. Alle kostbare handschriften, de plaatwerken, vooral op het gebied der natuurlijke historie, de prentencollectie en wat verder van hun gading was, werd in Juni 1795 meegevoerd. De Administratie der voormalige Nassausche domeinen benoemde daarna den boekverkooper Isaac van Cleef tot „directeur" van de nog vrij omvangrijke overgebleven verzameling met opdracht om inventarissen van alle achtergelaten boeken, prenten, teekeningen, schilderijen en verdere voorwerpen te maken, zulks met inbegrip van de boeken, die aan den Erfprins en Prins Frederik behoord hadden. Toen deze inventarissen in datzelfde jaar nog gereed gekomen waren2), besloot men aan Van Cleef de vervaardiging van een behoorlijken veilingcatalogus op te dragen, die gedrukt zou moeten worden, ten einde op een nader te bepalen datum de geheele verzameling publiek te verkoopen 3).

Zoover is het gelukkig nooit gekomen. De volgende jaren schijnt de verzameling geheel in het vergeetboek te zijn geraakt, zoodat eerst het Jacobijnsche bewind van den 22en Januari 1798 besloot de zaak door te zetten. Zeker is het, dat van den catalogus 88 pagina's, in totaal 1139 nummers vermeldende, werden afgedrukt. Of het echter — gelijk men op gezag van Flament's verhaal

') Zie o.a. Sophie von la Roche's Tagebuch einer Reise durch Holland und England. Offenbach, 1788, blz. 101 v. en J. J. Björnstahl, Reize door Europa en het Oosten. Dl. V. Utrecht, 1783, blz. 342 v., 367W.

2) Hiertoe behooren waarschijnlijk de lijsten der bibliotheken van den Erfprins en Prins Frederik, die in de handschriftencollectie der Koninklijke Bibliotheek berusten. De bibliotheek van den Erfprins telt ongeveer 800 deelen, die van Prins Frederik ruim 1000; van de laatste is echter ook het gehalte veel beter.

*). A. R. A. Nassausch Domeinarchief Nr. 185, blz. 430 v. en 933 vv. Zie Bibliotheekleven VI (1921) blz. 303.

Sluiten