Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

theek; later nog eens in 1805, toen aanvankelijk het plan bestond, dat Schimmelpenninck het paleis op het Binnenhof zou betrekken. Ook toen was er niets van gekomen, doordat de Raadpensionaris aan het Huis ten Bosch de voorkeur gaf. Dat men thans besloten had de Koninklijke Bibliotheek in het Mauritshuis te vestigen, was, volgens zijn eigen getuigenis, aan het aanhoudende aandringen van Flament bij den Koning te danken x).Ook zelf had hij trouwens, daar hij natuurlijk evenzeer zijn vertrekken in het paleis had moeten opgeven, een onderkomen van Lodewijk in het Mauritshuis gekregen 2).

's Konings aanvankelijk plan, om de kosten voor de bibliotheek uit eigen middelen te bestrijden, was spoedig opgegeven. Wel werd voor zijn rekening op de veiling van de bibliotheek van professor Saxe te Utrecht in December 1806 voor meer dan ƒ 11.000 gekocht, maar terzelfder tijd nam hij maatregelen om de plaats van de Koninklijke Bibliotheek in het staatsbestel definitief te regelen 3). Een decreet van 20 November 1806 bepaalde o.a. : „Er zal een Directeur-generaal zijn der voorwerpen, de Kunsten en Wetenschappen betreffende. Hij zal met het oppertoezigt, het bestuur en de aanmoediging der kunstenaars, en met de administratie van de daartoe betrekkelijke uitgaven belast zijn. De bibliotheek zal onder zijne verantwoording gesteld worden. Daar toe zal hij door een of meer Bewaarders (Conservateurs) worden geadsisteerd." Bij hetzelfde besluit werd een Commissie benoemd bestaande uit Johan Meerman, Van Styrum, Flament en den „contrarolleur der gebouwen" Thibault om een ontwerp-decreet in dezen geest voor te dragen 4). Het was op grond van het rapport, door deze commissie ingediend, dat er op den 22en Januari 1807 twee Directiën-generaal werden ingesteld nl. van het Openbaar Onderwijs en de Wetenschappen en van de Schoone Kunsten. Voor het eerste ambt riep de Koning Johan Meerman, voor het tweede den als Algemeen Secre-

') Arch. K.B. Aanteekeningen v. Flament over het Mauritshuis van November 1816.

2) Arch. K.B. Minuut-brief v. Flament aan Meerman van 5 Dec. 1809 : „S. M. me renvoya elle-même du palais a la maison du prince Maurice, plus d'un an avant que la Bibliothèque y fut transportée."

3) Wel liet Lodewijk Flament een 1500-tal boeken uitzoeken voor zijn particulier gebruik, welke echter, toen hij zelf een voldoend groote bibliotheek gevormd had, weer teruggegeven zijn. In het laatst van 1808 worden F. Abbema tot bibliothecaris en J. B. S. Vernede tot adjunct-bibliothecaris van het Huis des Konings aangesteld.

*) Deer. en besl. 20 Nov. 1806, Nr. 13.

Sluiten