Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terwijl ook nog een knecht in de livrei des Konings noodig was. De Raad van Administratie, dien Lodewijk wenschte, zou dan het best tweemaal per week onder voorzitterschap van den Directeur-generaal kunnen bijeenkomen ter bespreking van alle voorkomende bibliotheekzaken, met name den aankoop. Bij belangrijke veilingen zou de Directeur-generaal eventueel een extra subsidie aan den Koning kunnen vragen. Verder zou de Raad van Administratie nauwkeurig boek moeten houden van de ontvangsten en uitgaven.

Omtrent den financieelen toestand van de Koninklijke Bibliotheek deelde Meerman mede, dat hij het kapitaal ƒ 68.300 groot bevonden had en de jaarlijksche rente ƒ 2557:10:—., een som, reeds te weinig voor het uitbetalen der salarissen, terwijl voor aankoop, binden, enz. toch wel een jaarlijksch subsidie van ƒ 3000 mocht worden uitgetrokken. Meerman komt dan tot de volgende begrooting:

„Si donc Votre Majesté fixoit ces appoinctements de chaque Bibliothécaire Général a 1500 cela feroit ƒ 3000 Le premier Commis ƒ 800 Le Clercq ƒ 300

Le domestique, loyer, nourriture et livrée ƒ 500

Cela feroit ƒ 4600 Subside ƒ 3000 ƒ 7600

Otez en les effets de la Bibliothèque ƒ 2557.10.—

II restera h payer ƒ 5042.10.— Et en y ajoutant encore pour fraix de port de lettres,

paquets et balles, pour les dépenses de bureau du

Conseil, voyages des Bibliothécaires, etc." ƒ 457.10.—

ƒ 5500

Het laatste bedrag zou dus volgens hem jaarlijks van staatswege ter beschikking van de Koninklijke Bibliotheek moeten worden gesteld, terwijl hij het, ten einde het bedrag voor aankoop zoo goed mogelijk te besteden, noodzakelijk achtte, dat de bibliothecarissen voor goede correspondenties met het buitenland zorgden. Van openstelling der bibliotheek zou eerst sprake kunnen zijn, wanneer men alle boeken behoorlijk gecatalogiseerd, gestempeld en geplaatst zou hebben en vooral, wanneer de bibliotheek van Romswinckel met de Koninklijke Bibliotheek vereenigd zou zijn. Dan zou de

Sluiten