Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

af aan had gekend en dat hij een eventueelen aankoop van zijn bibliotheek van het grootste belang achtte. In overleg met Feith ried hij aan van weerszijden twee deskundigen te benoemen, ten einde tot een juiste taxatie te komen x) en zocht daarvoor eenige dagen later, na bekomen machtiging, Stratenus en den archivaris Van Wijn aan. Eerst den gen Mei 1809 brachten zij hun rapport uit, dat, opgesteld door Van Wijn, getuigt van den grooten ernst en de nauwgezetheid, waarmede het onderzoek was geschied en dat een goed overzicht geeft van de verzameling 2).

De rapporteurs verklaarden daarin de schilderijen, prenten alsmede de gewone bibliotheek van niet genoeg waarde te achten om aankoop voor het Rijk te wettigen. Geheel anders echter luidde hun meening over de collectie handschriften en incunabelen, die door Visser van zijn verdere boekerij gescheiden was gehouden. De handschriften, ten getale van ongeveer 240, konden als „zeer notabel" worden aangemerkt. Een belangrijk gedeelte daarvan bestond uit middeleeuwsche theologische geschriften, w.o. enkele gedeeltelijk met miniaturen versierde bijbelhandschriften te noemen vielen 3), terwijl verder naast eenige middelnederlandsche manuscripten, als Maerlant's Rijmbijbel en „Der natueren bloeme", vooral het groote aantal copieën van allerlei stukken op het gebied der Vaderlandsche geschiedenis de aandacht trok. Uitvoerig wijdt het rapport vervolgens uit over de ongeveer negenhonderd oude drukken, waarvan het de merkwaardigste opnoemt. De waarde van de handschriften en drukken schatten Stratenus en Van Wijn op ƒ 7000, welke som ze met een ƒ 3000 k ƒ 4000 zouden willen vermeerderen, omdat de verzameling als geheel wellicht eenig in Europa was en voor de Koninklijke Bibliotheek van uitzonderlijke waarde. Nadat Meerman overeenkomstig dit rapport aan den Koning tot aankoop van de handschriften en oude drukken had geadviseerd, werd hij tot nadere onderhandelingen gemachtigd, die tot het gunstig resultaat leidden, dat de verzameling den nen September 1809 voor ƒ 12.000 werd gekocht4).

Waren met deze aankoopen en bloc — waarvoor Lodewijk een

A.R.A. Archief Binn. Z. Portef. 900. Minuut brief v Meerman aan den Koning van 15 Mei 1808.

2) A.R.A. Archief Binn. Z. Portef. 908.

3) Zie o.a. A. W. Byvanck, Les principaux manuscrits a peintures de la Bibliothèque Royale des Pays-Bas et du Musée Meermanno-Westreenianum. Paris, 1924, p. 72, Nr. 27.

4) Decreet van n Sept. 1809, Nr. 65.

Sluiten