Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de Jaarboeken 1) maar de geringste zekerheid hebben van de beide haar toekomende exemplaaren te zullen obtineeren en hangt daaromtrent volkomen van de goedwilligheid der boekverkooperen af, daar deeze zich niet verbonden rekenende aan den last, om de annonces in de gewoone Nieuwspapieren te doen voorafgaan door eene annonce in de Koninklijke Courant, alle klem, welke de maatregel vereischt, daardoor van zelve vervalt 2)." Zoo werd dan eindelijk den 22en April 1809 het Koninklijk decreet uitgevaardigd, dat in hoofdzaak de destijds door den Minister aanbevolen bepalingen bevatte, ook die betreffende de boete bij overtreding3). En Meerman zou er voor waken, dat thans aan de voorschriften de hand gehouden werd! Herhaaldelijk werd in de jaren 1809 en 1810 aan de Hoofdofficieren in de verschillende steden last gegeven op te treden tegen boekverkoopers en courantiers, die met hun annonce te vlug waren geweest en men ging daarbij zelfs met zulk een voortvarendheid te werk, dat meermalen de Hoofdofficieren zelf bezwaren maakten 4). Een ding is echter wel zeker: de Koninklijke Bibliotheek voer wel bij die politiek. Wij wezen er reeds op, dat in 1806 ruim 350 nummers van gedeponeerde boeken werden ingeschreven. Voor de jaren 1807, 1808, 1809 en 1810 zijn deze getallen respectievelijk 687, 581, 838 en 826. Cijfers, die, al is lang niet alles wat op deze wijze de bibliotheek binnenkwam van gewicht, toch duidelijk bewijzen, dat met de handhaving van de drukperswetten een bibliotheekbelang gemoeid was.

Het spreekt vanzelf, dat de groote toevloed van boeken een uitbreiding van het personeel van de Koninklijke Bibliotheek noodzakelijk maakte. Stratenus, sinds zijn aanstelling in October 1807 met de ordening der bibliotheek in haar nieuwe woning belast, had geen andere hulp dan den klerk De Wit en eenige losse werkkrachten, van welke laatste hij echter weinig genoegen beleefde. In Januari 1808 was het Reglement van de bibliotheek vastgesteld en Meerman maakte bij zijn verslag van 30 April van dat jaar aan den Koning

Het tweede aan de Koninklijke Bibliotheek te zenden exemplaar was bestemd om als documentatie-exemplaar dienst te doen voor de redactie der „Jaarboeken der Wetenschappen en Kunsten".

2) A.R.A. Archief Binn. Z. Portef. 901. Minuutbrief van Meerman van 4 Jan. 1809.

3) Men vindt den tekst van dit decreet, alsmede ook enkele andere in A. C. Kruseman, De Fransche wetten, enz. blz. 159—164. Kruseman was echter met de rol, door Meerman in deze kwestie gespeeld, onbekend en heeft te veel deze wetten uit het oogpunt van de censuur bezien.

4) Correspondentie hierover in Archief K.B.

Sluiten