Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijk met Stratenus samen te werken en we hebben nog een hartelijk briefje van den laatsten aan Flament uit 1835 over. 's Konings gunst was voor Flament noodlottig geworden en het is niet zonder melancholie, dat op het eind van zijn regeering het laatste contact van Lodewijk met zijn vroegeren secretaris dit schorsingsbesluit moest zijn. Den ien Juli immers deed de Koning afstand om eenige dagen later voor goed uit ons land te vertrekken.

Welke beteekenis nu heeft zijn regeering voor de Koninklijke Bibliotheek gehad? Uit materieel oogpunt was het een tijd van grooten voorspoed: een belangrijk jaarlijksch subsidie van ƒ6000, in 1809 al tot ƒ 8500 gestegen; groote extra sommen voor aankoop en binden; meer dan twee ton gouds voor de verwerving van geheele collecties. Bij het begin van Lodewijk's regeering misschien 10.000 deelen groot, had de bibliotheek in 1810 een omvang van 45.000 deelen bereikt. Maar deze plotselinge rijkdom had ook zijn schaduwzijden. De bescheiden Nationale Bibliotheek met haar orde —waarop Flament terecht zoo prat ging — was tot een Koninklijke Bibliotheek geworden, die haar eigen schatten niet meer overzag en er geen profijt van trekken kon. De uitbreiding van personeel had tot beteugeling van den chaos wel iets bijgedragen, maar daarnaast door het gebrek aan samenwerking de verwarring vergroot. Zoo moest het belangrijke feit, dat Lodewijk, blijkens het reglement, van de bibliotheek een nationale, voor ieder toegankelijke, instelling wilde maken, zonder practisch gevolg blijven, omdat openstelling niet mogelijk was. De geschiedenis van de Koninklijke Bibliotheek onder Lodewijk Napoleon biedt het beeld van zijn regeering: een inzet van zoo al geen jubelende, dan toch hoopvolle tonen, een slot in mineur. Het worden voor haar nu moeilijke jaren, waarin de voorspoed voor ontbering plaats maakt, waarin men ernstige verliezen boeken zal in plaats van aanwinsten. Doch van meer belang is het dat na de overvoeding tijdens het Koninkrijk Holland thans een periode van heilzame matiging intreedt; dat na de reeks van elkaar te snel opvolgende veranderingen de bibliotheek de rust krijgt, die ze behoeft.

Sluiten