Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

best in het Mauritshuis blijven, al was het bedrag, dat men vroeg, te veel. Hij zou daarom gaarne van den Koning vernemen, of deze toch tot aankoop besluiten wilde, dan wel het Mauritshuis voor bijvoorbeeld tien jaren huren1).

Het gevolg van dit rapport was een schrijven van den Koning, waarbij het plan van de centraliseering der archieven werd opgegeven. De Minister ontving echter tevens het verzoek te doen nagaan, welke kosten overbrenging van de Koninklijke Bibliotheek naar een ander gebouw of, in geval van aankoop van het Mauritshuis, reparatie van dat huis met zich brengen zou2). Flament, naar deze cijfers gevraagd, berekende de overbrenging van de bibliotheek van ruim 50.000 deelen op ongeveer ƒ 13.000, waarvan de helft besteed zou moeten worden voor het weer in zijn vroegeren staat brengen van het Mauritshuis. De reparatiën aan dit gebouw zouden volgens hem op ƒ 15.500 komen3), 's Konings conclusie uit deze cijfers was, dat het op den duur het minste kostbaar zou zijn, indien de Koninklijke Bibliotheek in een landslokaal zou worden overgebracht. Het voormalig paleis van den kroonprins scheen daarvoor het meest geschikt, zoodat thans moest worden overwogen, wat de kosten van inrichting zouden zijn, en of eventueel door aanbouw een museum te scheppen was, waarin behalve de bibliotheek ook alle kabinetten met inbegrip van dat der schilderijen een plaats zouden kunnen vinden 4).

Het prachtige gebouw aan het Voorhout, waarvan hier sprake was, had in den betrekkelijk korten tijd van zijn bestaan reeds vele lotswisselingen beleefd, waaromtrent men tot voor kort steeds een onjuiste voorstelling heeft gegeven. De opvatting nl., dat het in zijn huidigen vorm van 1734 tot 1737 zou zijn opgetrokken en van den beginne af aan achter zijn imposanten gevel twee afzonderlijke huizen verborgen zou hebben, is mij onhoudbaar gebleken. Het staat nu wel vast, dat de in die jaren voor Adriana Margaretha Huguetan van Vrijhoeven gebouwde woning alleen het middengedeelte van het tegenwoordige gebouw vormt. Adriana Huguetan was een dochter van Pieter Huguetan, die niet alleen door zijn boekhandel en uitgeverij, maar ook door zijn financieele transacties een zeer welge-

») A.R.A. Archief Ond., N. N. en Kol. Afd. K.W. 9 Jan. 1819.

2) A.R.A. Archief Staatssecretarie. 17 Jan. 1819.

3) A.R.A. Archief Ond., N. N. en Kol. Afd. K.W. Min. aan Koning, 11 Febr 1819. Bijlage.

4) A.R.A. Archief Staatssecretarie. 18 Febr. 1819.

Sluiten