Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

als hij in het nieuwe huis een woning zou kunnen betrekken. Hoe zou men anders, als de Koning of de Ministers onmiddellijk een boek moesten hebben, hen kunnen helpen? En verder was het met het oog op inbraak of brand ook zeer gewenscht, dat de bibliothecaris in de bibliotheek woonde.

Falck voelde echter in zijn advies aan den Koning nog steeds niet veel voor een verplaatsing van de bibliotheek. Wel zouden, naar zijn meening, de schilderijen heel goed in de te verbouwen manege en stallingen kunnen geplaatst worden, maar de bibliotheek bleef beter in het Mauritshuis. Hij had nl. van de eigenaren bericht gekregen, dat men genoegen nam met een bod van ƒ 55.000, mits ook de ƒ 12.000 achterstallige huur zou worden uitbetaald, en achtte onder deze omstandigheden aankoop gewenscht*). Het besluit van den Koning van den gen Mei maakte intusschen aan alle overwegingen een eind, doordat hij daarin gelastte om aan de eigenaren van het Mauritshuis te kennen te geven „dat Hoogstdezelve geene termen hoegenaamd heeft gevonden, om aan hunne vordering van drie jaren achterstallige huur in kontanten te voldoen en dat dienvolgens alle verdere onderhandelingen ten aanzien van de overname van dat gebouw voor afgebroken worden gehouden en daarvan finaal worde afgezien". Den Minister werd verder opgedragen een concept-besluit te zenden tot het maken van de noodige schikkingen voor de overplaatsing der Bibliotheek naar het gebouw in het Voorhout, waarbij de Koning zich een beslissing omtrent de verbouwing voorbehield 2).

Er werd dus thans spoed achter de zaken gezet. Reeds den i8enMei teekende de Koning te Brussel het besluit, waarbij bepaald werd, dat de Koninklijke Bibliotheek met het Penningkabinet naar het nieuwe gebouw zou worden overgebracht. De werkzaamheden daartoe moesten dadelijk aanvangen en snel voortgezet worden, opdat het Mauritshuis nog voor het einde van het jaar in zijn oorspronkelijken staat aan de eigenaren teruggegeven zou kunnen worden. Alle kostbare behangsels, marmeren schoorsteenen, vaste spiegels en verdere waardevolle onderdeelen, die zonder schade uit het huis aan het Voorhout verwijderd zouden kunnen worden, moesten ter beschikking gesteld worden van de Hofcommissie. Voor de werkzaamheden in dat gebouw werden ƒ 1000 beschikbaar gesteld, voor die in het Mauritshuis ƒ 6500, voor de overbrenging der bibliotheek

A.R.A. Archief Ond., N. N. en Kol. Afd. K.W., 3 Mei 1819, waarbij de hier besproken rapporten als bijlagen.

2) A.R.A. Archief Staatssecretarie, 9 Mei 1819.

Sluiten