Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Die figuur was er tijdens een groot gedeelte van Campbell's bibliothecariaat inderdaad in den Referendaris, die aan het hoofd van de gereorganiseerde Afdeeling Kunsten en Wetenschappen van het Departement van Binnenlandsche Zaken stond, Jhr. Victor de Stuers. In den bundel, die destijds ter gelegenheid van den zeventigsten verjaardag van De Stuers is uitgegeven en die de verschillende kanten van deze merkwaardige figuur belicht, komt wel een bijdrage voor over De Stuers en het archiefwezen, maar over bibliotheken lezen we niets x). Op zichzelf is dat niet zoo verwonderlijk: hetgeen De Stuers voor het archiefwezen tot stand heeft gebracht, is van veel meer belang dan zijn maatregelen voor het bibliotheekwezen, al dadelijk, omdat de Universiteitsbibliotheken niet onder zijn ressort vielen, zoodat hij in hoofdzaak met de Koninklijke Bibliotheek bemoeienis had. Intusschen is hetgeen hij voor deze instelling heeft gedaan van zóó groote en blijvende beteekenis, dat hij in dit opzicht evenveel recht op dankbare herinnering heeft als dat voor het Pruisische bibliotheekwezen het geval is met den beroemden Friedrich Althoff, aan wien De Stuers door persoonlijkheid en arbeid ons zoo dikwijls doet denken2). Wij zullen zien, dat, gelijk vaak bij De Stuers, ook hier conflicten niet uitgebleven zijn. De Stuers en Campbell verstonden elkaar niet en in zulke omstandigheden was het samenwerken met den machtigen referendaris geen genoegen. Doch al zullen wij in het volgende ons dikwijls Campbell's wrevel kunnen begrijpen, wij zullen toch nimmer mogen voorbijzien, dat het na 1875 de doorzettingskracht en het heldere inzicht van De Stuers zijn geweest, die de Koninklijke Bibliotheek in een snel tempo een achterstand van tientallen jaren deden inhalen.

Al vrij spoedig na Campbell's optreden kwamen er belangrijke verbeteringen ten opzichte van den aankoop tot stand. In 1869 stelde Campbell aan den Minister voor de dubbele incunabelen, Elzeviers en verdere zeldzame drukken, die van de verkooping van dubbelen in 1838 waren uitgesloten geweest, ook te verkoopen en de opbrengst in het nog steeds sedert 1823 bij de Koninklijke Bibliotheek bestaande fonds der dubbelen te storten. Daaruit zou dan de aankoop van zeldzame boekwerken bekostigd kunnen worden, wat thans uit het gewone budget niet mogelijk was. Campbell kreeg zijn machtiging3) en de verkoop, die eerst in 1872 kon plaats vinden,

*) Het levenswerk van Jhr. Mr. Victor de Stuers herdacht door zijne vrienden. Utrecht, 1913.

®) Vgl. Arn. Sachse, Friedrich Althoff und sein Werk. Berlin, 1928.

3) Arch. K.B. Brieven van 6 en 14 Oct. 1869.

Sluiten