Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van geleerden, aangevuld met de geschiedenis der Universiteiten *).

De bibliotheek van De Wal moge naar omvang en waarde de belangrijkste aanwinst der Koninklijke Bibliotheek zijn geweest onder Campbell's directoraat, zij was lang niet de eenige. Een stroom van geschenken en aangekochte collecties hebben, vooral in de jaren vóór 1880, de Bibliotheek op een wijze verrijkt, als sindsdien niet meer voorgekomen is.

Al dadelijk was daar in 1870 het aanbod van de dochter van Mr. A. Bogaers, den bekenden dichter, om uit de ongeveer 12.000 deelen tellende bibliotheek van haar overleden vader te kiezen, wat voor de Koninklijke Bibliotheek van waarde kon zijn. Het resultaat van Campbell's onderzoek was voor de Koninklijke Bibliotheek zeer gunstig. Vijftien handschriften op perkament en 28 op papier, meestal van theologischen aard; 79 incunabelen, w.o. 65 in Nederland gedrukt; 32 groote plaatwerken en ongeveer 3500 verdere boekdeelen, meestentijds kostbaar gebonden, werden uit deze omvangrijke verzameling voor de bibliotheek verworven. Vooral voor de Fransche en Neder landsche letterkunde, de geschiedenis en de wijsbegeerte was deze aanwinst een zeer waardevolle aanvulling2).

Van veel minder omvang, doch ook van belang was de in 1871 uit het budget der Koninklijke Bibliotheek voor ƒ 325 aangekochte Spinoza-collectie van Dr. A.van der Linde. Van der Linde, die in 1862 in Göttingen op een studie over Spinoza was gepromoveerd en die in hetzelfde jaar 1871 zijn bekende bibliografie van Spinoza het licht deed zien, had voor deze laatste uitgave zeer veel werken van en over Spinoza verzameld. Hij bood deze aan de Koninklijke Bibliotheek te koop aan, het aanbod werd aanvaard en de Haagsche collectie Spinozana kon op deze wijze met 166 deels zeldzame nummers worden aangevuld 3). Een andere, op soortgelijke wijze tot stand gekomen verzameling nl. zijn uitgebreide schaakbibliotheek, werd door Van der Linde in 1876 aan de Koninklijke Bibliotheek verkocht. De collectie, ten bate van zijn bibliografische geschriften over het schaakspel gevormd, bevatte ongeveer 750 nummers, die niet in de Koninklijke Bibliotheek aanwezig waren en die voor een deel als groote zeldzaamheden konden aangemerkt worden. Voor ƒ 3000 kwam de

1) De catalogus van deze bibliotheek in Verslag Kon. Bibl. 1882, blz. 131—876.

2) Voor den inhoud van de verzameling-Bogaers zie Verslag Kon. Bibl. 1870, blz. 3—135.

3) Het Verslag Kon. Bibl., 1870 geeft hiervan geen lijst, doch verwijst naar v. d. Linde's Spinoza-bibliografïe.

Geschiedenis der Koninklijke Bibliotheek. 11 l6l

Sluiten