Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bibliotheek in het bezit van deze merkwaardige verzameling1).

Bestond in 1873 het legaat van Mr. P. A. S. van Limburg Brouwer nog, evenals de collecties-Van der Linde uit een kleine speciale verzameling — 330 boekwerken en kaarten betreffende het Oosten2) —, verreweg de meeste geschenken waren vrij omvangrijke bibliotheken van zeer gevarieerden inhoud. Zoo werd in October 1876 door Jhr. Mr. J. de Witte van Citters aan de Koninklijke Bibliotheek nagelaten zijn bibliotheek en ƒ 1000. De bibliotheek, in begin 1877 overgenomen, omvatte ruim 4000 boeken, die gedeeltelijk handelden over recht en geschiedenis van Nederland — speciaal van Zeeland —, gedeeltelijk op adelsgeschiedenis, geslacht- en wapenkunde betrekking hadden en voor een belangrijk deel zich bewogen op het terrein van de letterkundige geschiedenis, met name die van het Engelsche drama. Vandaar, dat de gelegateerde ƒ 1000 ook voor het koopen van werken over dramaturgie werden besteed 3).

In 1879 verwierf de Koninklijke Bibliotheek de boekerij van den in 1876 overleden staatsman Groen van Prinsterer, die door de erven van Mevrouw Groen van Prinsterer en door O. Baron van Wassenaer van Catwijck met zes boekenkasten aan het Rijk waren aangeboden voor de bibliotheek der Leidsche Universiteit. Toen echter tegen plaatsing in deze bibliotheek bezwaren waren gerezen, kwam de Koninklijke Bibliotheek voor dit geschenk, dat ongeveer 3000 deelen groot was, in aanmerking. Gelijk men kon verwachten, was het grootste deel dezer collectie gewijd aan de vaderlandsche en algemeene geschiedenis, aan de kerkgeschiedenis, de staatkunde en de verhouding van kerk en staat. Ook vele politieke brochures bevonden zich hierbij 4).Een eigenaardige aanvulling kreeg deze bibliotheek in het legaat van Mr. H. A. van Dijk, die in 1885 overleden was en zijn geheele boekenverzameling aan de Koninklijke Bibliotheek naliet. Het waren een duizendtal werken op het gebied van theologie, geschiedenis en staatkunde, verzameld door iemand, die zich veel met geschiedkundige studiën bezig hield en op staatkundig gebied blijkbaar de anti-revolutionnaire denkbeelden was toegedaan 5). Van een geheel ander karakter ten slotte was een aanwinst in 1887, toen de Koninklijke Bibliotheek bij testamentaire beschikking van den in dat jaar overleden P. J. B. C. Robidé van der Aa

') Vergelijk Verslag Kon. Bibl., 1876, blz. 115—194.

2) Verslag Kon. Bibl., 1873, blz. 99—121.

3) Verslag Kon. Bibl., 1879, blz. 129—343.

4) Verslag Kon. Bibl., 1881, blz. 142—352.

5) Verslag Kon. Bibl., 1885, blz. 172—246.

Sluiten