Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van dergelijke handschriften verworven. Een ander onderdeel, waaraan zeer veel aandacht en geld besteed werd, vormden de alba amicorum, die ook reeds in grooten getale aanwezig waren. Kan men over het belang van alba van meening verschillen, niet te ontkennen valt het, dat zich hieronder tal van exemplaren bevinden, die uit historisch of artistiek oogpunt of voor de kennis van bepaalde personen van veel gewicht zijn en dat de rijke collectie, die de Koninklijke Bibliotheek thans bezit, voor allerlei doeleinden bij voortduring geraadpleegd wordt. In zeer groote hoeveelheid werden ook stukken aangekocht, betrekking hebbende op de geschiedenis van ons land, van het Oranjehuis en van vooraanstaande Nederlanders op politiek, wetenschappelijk of litterair gebied. Niet altijd betreft het hier documenten, welker belang zoo groot is, dat aankoop gewettigd scheen. Dikwijls ook zou men ze liever in een archief dan in een bibliotheek hebben gezien. Maar dat het beginsel om stukken, van belang voor onze politieke en geestelijke geschiedenis, voor de Koninklijke Bibliotheek aan te koopen, juist was, daaromtrent kan onzes inziens geen twijfel bestaan.

Ook de aankoop van boeken werd meer dan in vroeger jaren doelbewust uitgevoerd. De afdeelingen der kunst, geschiedenis en letterkunde werden in het bijzonder verzorgd, als hebbende ook in de eerste plaats Bijvanck's belangstelling, iets minder de rechtswetenschap; daarna kwamen de godsdienstwetenschap, de philosophie en andere vakken. Bijvanck wenschte een verzameling waarin orde en samenhang bestonden. „Bij het aanvaarden van het bibliothecariaat stond mij deze stelregel voor den geest. Het was een van de prikkels, die de lust in het werk hielden, voor mij, die zoo dikwijls genoodzaakt was geweest buitenslands voor mijn studie hulp te zoeken om thans in de gelegenheid te zijn samenhangende verzamelingen van boeken bij een te brengen en daarmee anderen te hulp te komen1)." Vooral op het gebied der buitenlandsche letterkunde trachtte Bijvanck collecties te vormen, die weliswaar niet met die van de groote bibliotheken in de desbetreffende landen konden wedijveren, doch die in ieder geval zoo volledig waren, dat ze een voortgezette studie aan die buitenlandsche bibliotheken zeer konden bekorten 2).

1) Catalogus der Goethe-verzameling. Voorrede.

2) Dit streven leidde intusschen nog wel eens tot aankoopen, die niet bepaald noodzakelijk waren, terwijl oude en zeldzame Nederlandsche uitgaven daarvoor verwaarloosd werden. Zie „De Kroniek", Jg. 4 (1898), blz. 164, 165.

Sluiten