Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 8.

Er zal terstond een Supplement geformeerd worden, beginnende daar, waar het laatste Supplement eindigt en op dezelve wijze als de vorige geclassifieerd. Dezelve zal echter niet gedrukt worden; maar zoodra zulks mogelijk is, zal er een geheel nieuwe catalogus onzer Bibliotheek vervaardigd, en door den druk worden bekend gemaakt.

Aft. 9.

Er zullen geene werken anders dan gebonden in onze Bibliotheek geplaatst worden, van alle de ongebondene zal een afzonderlijke Lijst worden geformeerd, en de Bibliothecarissen Generaal zullen steeds zorg dragen, dat degeenen daaronder, welke het meest verdienen in onze Bibliotheek te worden opgenomen, ook het eerst eene band bekomen.

Art. 10.

Van alle dubbelen of driedubbelen zal slegts het beste exemplaar in onze Bibliotheek bewaard worden. Van de overigen zal mede eene Lijst worden gemaakt, en aan ons zoo dikwijls wij het begeeren vertoond, ten einde omtrent het gebruik daarvan, naar ons goedvinden te kunnen disponeeren.

Art. 11.

Op ieder boekdeel, in onze Bibliotheek geplaatst, zal op het titelblad, onder het jaargetal een roode stempel gedrukt worden, bevattende ons wapen en de woorden Koninklijke Bibliotheek.

Art. 12.

De Handschriften, de portefeuilles met Platen en de Penningen, die wij reeds bezitten, of nog zouden mogen acquireeren zullen in besloten kassen worden bewaard; en van ieder zoort, zoo wel als van de Landkaarten, een naauwkeurige Catalogus worden geformeerd. Indien de Bibliothecarissen Generaal tot een dezer vakken afzonderlijke assistentie nodig hadden, zal de Directeur Generaal ons deswegens eene voordragt doen.

Art. 13.

Er zal een Raad van Administratie onzer Bibliotheek zijn.

Art. 14.

Dezelve zal worden gepraesideerd door den Directeur Generaal, en bestaan uit de Bibliothecarissen Generaal. De Secretaris Archivist der Wetenschappen & kunsten zal als Secretaris dezer Vergadering fungeeren, en het Archief derzelve onder zijne bewaring houden.

Art. 15.

De Raad zal ten minsten eens in de week bijeenkomen.

Art. 16.

In dezelve zal gedelibereerd worden over alles wat tot het behoud, de verbetering en de vergrooting onzer Bibliotheek zou kunnen strekken.

Sluiten