Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE 4.

REGLEMENT NOPENS HET GEBRUIK DER KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK

Abt. i.

De Bibliotheek zal driemaals 's weeks, Maandag, Woensdag en Vrijdag van 's morgens 10 tot na den middag 2 uren openstaan ten algemeene gebruike.

Art. 2.

Men zal de boeken die men begeert moeten vragen aan den Onder-Bibliothecaris of aan den geenen, die zijne plaats in de Leeszaal bekleedt en de boeken na gemaakt gebruik aan den zeiven moeten terug geven.

Art. 3.

Het zal niemand geoorloofd zijn eenige teekenen in de boeken te maken, vouwen in dezelve te leggen, of iets te doen hetwelk dezelve zou kunnen beschadigen.

Art. 4.

Het staat den personen aan welke daartoe verlof is gegeven vrij om zoodanige boeken, welke zij in de Bibliotheek niet naar genoegen kunnen gebruiken, voor den tijd van 14 dagen en volstrekt niet langer met zich naar huis temogen nemen, mits daarvoor aan den Onder-Bibliothecaris gevende een eigenhandig geteekend re?u, hetwelk bij de teruggave van het boek zal wedergegeven worden. Van dezen maatregel zijn zelfs de beambten der Bibliotheek niet uitgesloten.

Art. 5.

Nimmer zal eenig boek tot de Koninklijke Bibliotheek behoorende buiten deze Residentie gevoerd of mede genomen mogen worden dan op speciale authorisatie van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandsche zaken.

Art. 6.

Wanneer een uitgeleend werk na verloop van 14 dagen in de Bibliotheek niet mogt zijn teruggebragt zal de Onder-Bibliothecaris op zijne verantwoordelijkheid, verpligt zijn hetzelve van den gebruiker terug te vragen en ingeval van verdere nalatigheid in het teruggeven daarvan zonder verwijl aan het Ministerie van Binnenlandsche zaken kennis geven.

Art. 7.

Het zal vergund zijn een werk hetwelk men eens 14 dagen ter leen gehad heeft, naderhand voor den zelfden tijd weder te vragen doch in zoodanig geval zullen eerst drie dagen moeten verloopen, om anderen van het gebruik van dit werk niet te versteken.

Sluiten