Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V

hopelijk ook voor daarbuiten) benoodigde Joodsche werken zal kunnen uitgeven. Hopen wij, dat deze oude glorie m?lD3 troge aanbreken.

E. MOZES Azn.

Voorwoord van den Samensteller.

Dit woordenboekje dankt zijn ontstaan aan het initiatief van het bestuur der jeugdvereeniging „Zichron Jaakov" alhier ; daar werd de behoefte aan een bruikbare introductie in het Hebreeuws sterk gevoeld. Bij de samenstelling heb ik mij in hoofdzaak door de practische bruikbaarheid laten leiden, zowel wat de keuze der Nederlandse woorden (aan de hand van Koenen, Handwoordenboek der Nederlandsche Taal) als die der Hebreeuwse aangaat. In genen dele is dus naar volledigheid gestreefd. Waar mij dit nuttig leek heb ik meer dan een vertaling gegeven. Er lag evenwel tussen het samenstellen en het van de pers komen van het werk een tijdsbestek van 2 jaren. De evolutie, die het Hebreeuws daarin onderging had o. m. tot gevolg, dat uitdrukkingen, die voorheen zelden gebruikt werden, in die twee jaren vasten grond kregen. Ik meende daarom goed te doen om, in overleg met den uitgever, aan het boek een aanhangsel toe te voegen, dat vele dier synoniemen in alfabetische volgorde aangeeft, terwijl ik daar doorheen tevens vlocht een aantal correcties, die het drukfoutduiveltje noodzakelijk maakte. Deze laatste zijn met een * gemerkt. Ook is een aantal aanvullingen toegevoegd.

Voor het Hebreeuws heb ik een dankbaar doch voorzichtig gebruik gemaakt van: S. M. Laser und H. Torczyner, Deutsch-Hebraisches Wörterbuch (Berlin u. Wien 1927), Dr. S. Grünberg und A M. Silbermann, Menorah-Wörterbuch (Berlin 1922) doch vooral van 'IDS?" p^sn»

•pV'' .11 'poaifU (Tel Aviv 5693) (zie echter •'"U'286 ,IX 1934 "ffin

y). Andere stonden niet tot mijn beschikking.

Bij de spelling van het Nederlands is die van De Vries en Te Winkel gevolgd, mede in verband met het feit, dat reeds enkele vellen waren afgedrukt, toen de wijziging afgekondigd werd. Bij de spelling van het Hebreeuws heb ik zo veel mogelijk i-nyri gevolgd.

Zeer aangename medewerking (zelfs toezicht) mocht ik ondervinden van den Weleerw. Heer Moré B. de Vries, thans in Palestina, en den heer A. Ismann te Scheveningen, wien ik hier naast al mijn vrienden, die mij behulpzaam zijn geweest, dank zeg. Ch. A.

Y'snn en#

Amsterdam, — ——

Februari 1936

Ü

Sluiten