Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waren geleid en na het ceremonieel der begroetingen, hadden plaats genomen in de eerder vermelde crapauds.

„Dames," begon Granny. „Ik heb U verzocht eens even bij me te willen komen ter conferentie en het verheugt me, dat U aan die uitnoodiging gevolg hebt willen geven. Ik zal U wel nauwelijks behoeven te zeggen, dat het onderwerp, dat ik graag eens met U beiden wilde bespreken, datgene is, wat er eenige avonden geleden op Eikenoord gebeurde, toen we daar bijeen waren voor de viering van de verjaardag van onze gemeenschappelijke schoonzoon. Het was een zeer pijnlijk en een zeer ontstellend, misschien ook wel een zeer beschamend incident, tenminste zoo onderging ik het en waar er daarbij wellicht zeer groote belangen op het spel staan van onze lieve kleindochters en ook van onze schoonzoon zelf, meende ik, dat het van belang zou kunnen zijn, om daar gedrieën eens ernstig over van gedachten te wisselen!

Grootje, die ook voor deze bijeenkomst blijkbaar een amazonepak, hetwelk verwantschap vertoonde met dat van een vrouwelijke cowboy, het meest geëigende toilet had gevonden knikte eens, stak dan een sigaret op en zei:

„Mevrouw van Doesselaer, ik onderging het incident, zooals U het noemt, niet zoozeer als iets pijnlijks, iets ontstellends of iets beschamends, ik vond het figuur, dat Ferdie zich zelf liet slaan in hoofdzaak . . . meelijwekkend. Ik zou, zooals Ophelia zei, toen Hamlet ook eens zoo raar deed, eveneens hebben willen uitroepen: 0, what a noble mind is here o'erthrown! maar . .. overigens zou ik het toch ook weer niet al te tragisch willen opvatten en ook niet te serieus 1" Ze blies een rookwolk uit en vervolgde dan : „Ik heb er mijn speciale reden voor om te gelooven, dat Ferdie het heele geval alleen maar als een grapje wil beschouwd zien, gedachtig aan het: Glissez mortels, n'appuyez pas! Een grapje en ik heb er dan ook later hartelijk om gelachen, een guitigheidje, een ondeugendheidje. Ik ken Ferdie zoo door en door, vermoedelijk beter dan een van U beiden hem kennen kan ! Ik peil ook zoo speciaal zijn intiemste gevoelens. Enfin, ik wil daar niet dieper op ingaan, dat heeft

Sluiten