Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dus speurde ze hoopvol, met een langzaam verschuivend en wijsvinger, naar dien naam, terwijl ze daarnevens heur aandacht gaf aan de rijen woonplaatsen in de hoop, daaronder eensklaps Wassenaar te zien staan of althans iets wat daarop leek»

Het was een tamelijk ingespannen en veel concentratie eischende arbeid en het gelaat van de dame drukte die inspanning en concentratie dan ook dermate uit, in de strak starende en tot driehoeken verknepen oogen, den krampachtig gesloten mond en den fel wijzenden, als versteenden, witten vinger, dat de hotelgasten, die per geval den salon betraden en daar de Arabische verschijning zoo bezig zagen, onwillekeurig op hun teenen gingen loopen en, zoo ze binnentredend hardop praatten, plotseling in een fluistertoon overgingen om dan weldra geruischloos den salon weer te verlaten.

. ^ eenigen tijd trad er in dien salon echter een heer binnen in een champagnekleurig Palmbeach pak en deze heer, — het was meneer Pardus — deed ook wel heel discreet en zacht, doch hij sloop niet weg, maar ging integendeel aan het tafeltje zitten naast dat, aan hetwelk de Arabische verschijning met zooveel inspanning zat te zoeken en ze was klaarblijkelijk in ui"? °PsPoringsarbeid °°k zoo verdiept, dat ze geen enkel blijk gaf van de aanwezigheid van den heer Pardus ook maar iets te bemerken.

Dit laatste had tot gevolg, dat de heer Pardus, die aanvankelijk een groote belangstelling had geveinsd voor den inhoud van een prachtwerk van den Zwitserschen Hotelbond, dat op zijn tafeltje te pronk lag, dat meneer Pardus die veinzerij dan ook maar liet varen en zijn aandacht scherp, zij het tersluiks ging wijden aan het doen en laten der dame naast hem en toen die dame een aflevering van de Liste des Etrangers, in welke aflevering ze haar onderzoek beëindigd had, terzijde legde stond hij op, maakte een buiging, strekte een hand naar het terzijde gelegde blad uit en zei:

„Gnadige Frau, gestatten?"

Ze was alweer verdiept geraakt in de volgende aflevering

Sluiten