Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mitteert U dat ik me even aan U voorstel ? Mr. Pardus, advocaat uit Amsterdam."

Ze boog even. „Mevrouw Volkers uit den Haag," en dan reikte ze hem een witte hand met zoo'n hoogen arm, dat die arm door het afglijden van den sluier voor driekwart bloot viel.

Hij bracht heur hand even hoffelijk aan zijn lippen.

„Mocht ik U op de een of andere wijze in deze zaak van dienst kunnen zijn, mevrouw Volkers, dan ben ik graag tot uw beschikking. Ik heb in mijn praktijk heel veel opsporingszaken, meestal natuurlijk van zeer kieschen aard, in echtscheidingsprocedures en zoo ..

„Echtscheidingen ... ?", herhaalde ze op levendigen toon. „O, maar daar is hier geen sprake van. Mijn schoonzoon is weduwnaar en het is alleen maar uit..."

Ze zweeg.

Hij boog andermaal zeer hoffelijk.

„Verdenkt U me vooral niet van onbescheidenheid," sprak hij dan. „Ik achtte het alleen maar nuttig U even met mijn ambt en qualiteit op de hoogte te brengen voor het geval, dat U misschien behoefte zoudt kunnen krijgen aan de bijstand van een vertrouwensman. Dan weet U nu tot wien U zich eventueel zoudt kunnen wenden, Mevrouw Volkers."

Hij boog voor de zooveelste maal en schreed dan naar de kamerdeur.

Ze had zijn afscheidsbuiging nogal erg terloops beantwoord, maar hij hield den knop van de kamerdeur al in zijn hand, toen ze plotseling zei:

„Meneer Pardus."

Hij wendde zich om.

„Mevrouw Volkers ?"

„U logeert ook in dit hotel ?"

„Zeker, mevrouw Volkers. Kamer 14."

„Dank U."

Hij boog alweer en ging dan heen.

Sluiten