Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daarenboven een zeer goed rendeerend kantoor. Maar ik heb deze fout gemaakt, dat ik op reis ben gegaan zonder voldoende kasmiddelen. En een fout was dat ook al weer niet. Ik heb U al gezegd, dat ik zoek naar het hotel van mijn vriend van Heeckeren van Renesse. Johnny Haig, zooals wij hem als amices onder elkaar schertsend noemen. Still going strongl Ha, ha, ha! Ik doe zaken met hem, zeer belangrijke zaken en hij had me beloofd die hier in Interlaken met me te zullen afwikkelen, een transactie, die mij 180,000 a 200,000 francs cash op zou leveren. En met dit vooruitzicht, zou het natuurlijk een volslagen idiotisme geweest zijn, om mijn reiscredietbrief hooger te nemen dan strekkend voor de eerste veertien dagen. Maar nu laat Van Heeckeren op zich wachten en verkeer ik in de allerdwaaste positie ... rijk en geen geld! . . . dat ik volslagen sans le sou ben geraakt. Ik kan natuurlijk mijn kassier opdragen om me onmiddellijk geld te zenden, maar dat doe ik liever niet tegenover mijn personeel. Ik houd er zeer strenge principes op na en ik dien als patroon het voorbeeld te geven, dat men niet op reis moet gaan indien men niet voorzien is van voldoende middelen om ..."

„Och, maar meneer Pardus," sprak mevrouw Volkers, „ik weet niet welk honorarium U mij ten slotte in rekening zult brengen, maar ik vind het heusch de gewoonste zaak van de wereld als U daar een voorschot op vraagt. U heeft toch zeker ook onkosten?"

„Natuurlijk, mevrouw Volkers en dat is het juist. Ik heb al een zeker bedrag moeten fourneeren om menschen aan het spreken te krijgen .. . enfin, U begrijpt, de Politie is zeer welwillend en volkomen intègre, maar ..."

„Ja, ja, natuurlijk, ik begrijp het volkomen, meneer Pardus. En laten we er niet langer over spreken. Hoeveel wilt U hebben ? Zegt U het maar en als het me convenieert. . ."

De Heer Pardus scheen dat even te moeten uitrekenen ; hij zette een mond of hij ging fluiten, wapperde een beetje met zijn opgeheven linkerhand, haalde dan zijn schouders op en zei:

Sluiten