Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ze bleef steken.

„Mevrouw van Doesselaer," sprak meneer Pardus op rustigernstigen toon. „Ik weet bij ervaring maar al te goed, dat de uiteenzetting van kiesche familiekwesties, vooral voor fijnvoelende menschen, altijd een heel moeilijk ding is, maar ik kan U de verzekering geven, dat ik op grond van mijn jarenlange ervaring, als het ware bij intuïtie, al veel meer van de zaak, waar het hier om gaat, begrijp, dan ik anders uit uw voorzichtige aanduiding van het geval zou kunnen afleiden. A bon entendeur demi mot suffit, nietwaar ?"

De drie dames knikten en glimlachten wat droefgeestig, op deze sympathieke woorden van meneer Pardus, die dan vervolgde :

„Laten we ons best doen elke emotie uit te schakelen en probeeren de zaak even louter als zaak te zien, volkomen objectief derhalve. Dat is de allereerste eisch, die we ons zelf moeten stellen. Is U dat niet met me eens ?"

De drie dames knikten andermaal vol instemming.

„Welnu dan," hernam meneer Pardus. „Ik weet van het geval dit: Er is meneer Ferdinand Drent. In zijn gezelschap bevindt zich een vrouw, die Dzjobs heet. Is dat een voornaam of een achternaam ?"

„Een voornaam," antwoordde mevrouw van Doesselaer. „Ze heet Dzjobs Melodia en ze is een filmstar uit Hollywood."

Meneer Pardus had nooit van die filmstar gehoord, maar hij achtte het toch tactvol om schijnbaar zeer verrast te zeggen : „Dzjobs Melodia . .. Och, zoo, die ?"

„Kent U haar ?" vroeg mevrouw Paling met een verschrikkelijk gezicht.

Meneer Pardus scheen even te aarzelen, dan sloot hij zijn oogen alsof hij zoo een ijselijk visioen wilde uitbannen en sprak dan op zachten toon :

„Ja, ik ken die vrouw, ze is een zuster van Mae West... en een vrouw met een, laat ik zeggen, nogal stormachtig verleden ... Ik ga daar liever niet verder op in," besloot hij op kieschen toon en dan plotseling met stemverheffing : „Er is

Sluiten