Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn vader of moeder en al het gedurende de analyse opwellende materiaal staat in verband met de infantiele gevoelsconstellatie. Het spreekt dus vanzelf, dat in de overdrachtssituatie naast positieve ook negatieve, namelijk haat en wrokgevoelens met de daaruit voortvloeiende onvriendelijke uitingen, den analyticus ten deel zullen vallen. Juist door den patiënt telkens de beteekenis van zijn positieve of negatieve houding duidelijk te maken, draagt de analyticus niet weinig bij tot zijn genezing.

Hetzelfde is volgens Melanie Klein ook het geval bij het kind; is het onhebbelijk, vernielzuchtig, angstig of agressief, dan is dit het gevolg van de overdrachtssituatie, die geduid, maar dan ook uitsluitend geduid moet worden, met weglating van iedere veroordeeling, kalmeerende toespraak en dergelijke. Het gevolg daarvan, zoo zegt Melanie Klein, is steeds, dat de negatieve houding zich in gunstigen zin wijzigt en er weer nieuw onbewust materiaal in het spel verschijnt. Had men wel paedagogisch ingegrepen, dan had men geen beschikking gekregen over een groote hoeveelheid belangrijk materiaal, terwijl aan de vijandige houding van het kind hoogstens het uiterlijke zou zijn veranderd. Bovendien zou het kind voor den verderen duur der analyse zijn aanvankelijke vrijmoedigheid verloren hebben, ten gevolge waarvan nog meer materiaal verloren zou gaan. Eerste vereischte is dus, het kind gedurende het analyse-uur in zijn spel en al zijn overige uitingen volkomen vrij te laten.

Anna Freud1), Sigmund Freud's dochter, past ook reeds sedert jaren de kinderanalyse toe. Haar opvatting wijkt echter op belangrijke punten van die van Melanie Klein af. Melanie Klein, die, afgezien van het gebruik der speeltechniek, het kind op dezelfde wijze behandelt als den volwassene, kent aan elke spelhandeling een bepaalde beteekenis toe, gelijk dit ook gebeurt met elke associatie van een volwassen patiënt. Anna Freud daarentegen meent, dat het kind geen overdrachtsneurose vormt en dat het

'Anna Freud: Einführung in die Technik der Kinderanalyse. Int. PsA. Verl. 1929.

Sluiten