Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK III.

DOEL- EN VRAAGSTELLINGEN.

Met ons onderzoek stellen wij ons ten doel de psychoanalytische opvattingen omtrent het spel et vrije spel van het alleenspelende ' n ^ critisch te toetsen. Collectiviteits- en routinespelen vallen buiten ons bestek. Wij stellen voorop, dat wij de psychoanalyse als methode voor psychologisch onderzo ek ten volle aanvaarden, terwijl de psychoanalyse als vorm van psychotherapie zoowel uit een oogpunt van indicatiestelling als van consequente doorvoering o. i. beperkter dient te worden toegepast dan psychoanalytici het aangeven1). De uitbreiding van de psychoanalyse tot een levens- en wereldbeschouwing wijzen wij af. De bespreking daarvan valt ook buiten het kader van dit werk.

De aanvaarding van de psychoanalyse als methode voor psychologisch onderzoek impliceert geenszins, dat wij de vele speculatieve en weinig gefundeerde meeningen, die in het bijzonder in den laatsten tijd door F r e u d s leerlingen naar voren zijn gebracht, ook tot de onze maken. Integendeel! Daarentegen hebben F r e u d s opvattingen over het onbewuste geestesleven en haar manifestaties, over verdringing, symboliek, verdichting en verschuiving, over psychismen als introjectie, identificatie, projectie en omkeering in het tegendeel, over de ont-

) E. A. D. E. C a r p : Die Anwendung der Psychoanalyse als Form von Psychotherapie. Zentralbl. f. Psychotherapie u. ihre Grenzgebiete. Bd. VII, Heft 6. Hirzel Verlag Leipzig, 1934, blz. 317.

E. A. D. E. Carp: Over de waarde der moderne methoden van psychologisch en biologisch onderzoek bij de beoefening der klinische psychiatrie. Ned. Maandschrift v. Geneeskunde, Nieuwe reeks, Jaarqanq 5 1926, blz. 111.

Sluiten