Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spel niet hebben uitgespeeld dan wel er een andere, indifferente

wending aan hebben gegeven. uQjon

Dat behalve een z.g. gesloten karakter ook milieu,nvloeden

de oorzaak kunnen zijn van het verschijnsel spelremming, be hoeft nauwelijks nader te worden gestaafd. Wij zien soms, da kinderen, die niet over speelgoed beschikken of geen speelkameraden hebben en daarom geheel op zichzelf z.|n a aewezen dan wel in hun bewegingsvri|heid zi|n beknot, hetzi| daar gebrek aan speelruimte, hetzij doordat ze thuis niet druk en bewegelijk mogen zijn en geen rommel mogen maken, ge durende de eerste observatie-uren in meerdere ol; minde re m in hun spel geremd zijn, zonder dat dit verschijnsel neurotische remming mag worden beschouwd. tjsch

Spelremming mag dus niet zonder meer als een neur°f'sc verschijnsel worden opgevat. De karakterologisclhe van het kind, alsmede milieu-invloeden en incidentee Ie facto (b.v. onhandig optreden van den psychotherapeut) ^nen het ontstaan van dat verschijnsel eveneens aanleiding g en men zal bij de beoordeeling van de spelqualiteiten van een kind daarmee rekening dienen te houden. In.usschen .s dit vraagstuk van slechts geringe practische beteekenis omdat het bestaan van neurotische verschijnselen ook langs anderen weg

^"i^oalts onderzoek zelfs von domineerende

^:fh^-^narve-;rr;

wenschen en belevingen op symbolische wijze in z,,n speu,K Kunnen wij in het spel ook de °"dere verta lingsp ychismen onderkennen, waarvan de droomarbeid z ch bedie ^ wanneer inderdaad het spel, a I:s m an ,11 ta He van het geestesleven, ap een hm is te I I p n met den droom, kunnen wij er dan op de telfde wiize als dat met den droom geschiedt, gebruik van maktn Tonftoegang te verschaffen tat het onbewustevan het kind? Is, anders gezegd, n O a r an a 10 9 van de droomanalyse, een spelanaiy

Sluiten