Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gecompliceerde duidingen, waarvan Melanie Klein gewaagt, kunnen begrijpen, al moet worden erkend, dat uit de door haar gegeven voorbeelden blijkt, dat zij zich op meesterlijke wijze van de taal, passend bij het ontwikkelingspeil van het kind, weet te bedienen. Immers duidingen zijn veelal causale verklaringen („je speelt dit, omdat " enz.). Ook tijdsbepalingen (toen, nu, gisteren, vroeger) en plaatsbepalingen (naast, voor, achter, in, uit, bij) komen er noodzakelijkerwijs telkens bij te pas. Uit de onderzoekingen van Piaget1) over de ontwikkeling van taal en denken bij kleine kinderen blijkt, dat zelfs een kind van 5 a 6 jaar nog niet in staat is, om een gesproken causale verklaring te begrijpen, laat staan dus een kind van 2 a 3 jaar. Ook bleek het Piaget na een uitgebreid onderzoek, dat kinderen, wanneer zij een gegeven verklaring niet begrepen, het onbegrepene erbij phantaseerden, waardoor, indien men hen de gegeven verklaring liet reproduceeren, van den oorspronkelijken uitleg slechts een bedroevende, onbegrijpelijke mengeling van juist- en onjuistheden overbleef. Ook de verschillende tijds- en plaatsbepalingen worden pas tegen het 5de jaar goed begrepen. Dientengevolge moet het onmogelijk zijn een 2 a 3-jarig kind een eenigszins gecompliceerde, gesproken verklaring van de onbewuste beteekenis van zijn spelhandelingen te doen begrijpen. De taalontwikkeling begint immers eerst op dezen leeftijd. Wanneer men dan ook leest, dat Melanie Klein b.v. aan een kind van 21/* jaar uitlegt, dat het niet bang is voor zijn echte moeder, maar voor een veel strenger geintrojiceerd moederbeeld en nog meer van dergelijke ingewikkelde duidingen geeft, dan vraagt men zich af, of dit 2y2-jarig kindje daar ook maar iets van begrepen kan hebben, al zal het ongetwijfeld doen, alsof dit wel het geval is, iets wat Piaget ook regelmatig heeft kunnen constateeren.

Of het feit, dat de resultaten van de dikwijls jarenlang durende analyses van Melanie Klein goed zijn, uitsluitend aan haar duidingen moet worden toegeschreven, is dan ook

J) J. Piaget: Le langage et la pensée chez l'enfant. Delachaux et Niestlé, Parijs, 1923.

Sluiten