Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet worden betaald. Een ander bezwaar is, dat er niet altijd een persoon beschikbaar is, om het kind naar de polikliniek te geleiden. Bovendien bestaan er ook van onzen kant moeilijkheden. Waar er practisch maar één persoon beschikbaar is voor de kinderen met neurotische stoornissen, beteekent een dagelijks terugbestellen, dat slechts een heel klein deel der bedoelde patiëntjes behandeld zou kunnen worden, terwijl de rest, het overgroote deel, geen of onvoldoende behandeling zou krijgen. Om deze redenen is van een kinderanalyse in den zin van Melanie Klein, die haar patiëntjes dagelijks behandelt, geen sprake. Bovendien heeft de practijk uitgewezen, dat de kinderen om verschillende redenen vaak veel langer dan een week wegblijven.

De speelkamer, waarvan wij voor ons onderzoek gebruik hebben gemaakt, is ruim en geeft voldoende bewegingsvrijheid. Ze is voorzien van veel en velerlei spelmateriaal, zooals poppetjes, meubeltjes, poppenhuis, dieren, beestenstal, wagens, plastiline (klei), verf, blokken, knikkers, lapjes, potlooden, papier, een schoolbord, gekleurd krijt, lucifers, bootjes, bakjes, doosjes, enz. Verder is een groote waschbak met kranen aanwezig. Ook gezelschapsspelletjes en legkaarten zijn beschikbaar. In deze kamer mag het kind zijn gang gaan. Hem wordt gezegd, dat hij overal mee mag spelen en dat hij precies mag doen, waar hij zin in heeft.

Wanneer wij, na eenigen tijd het spel van het kind geobserveerd te hebben, omtrent de beteekenis van een bepaalde spelhandeling zekerheid hebben verkregen, wordt tot duiden overgegaan.

Aan het begin van elk behandelingsuur worden, in afwijking van wat Melanie Klein doet, van den begeleidenden persoon, veelal de moeder, inlichtingen ingewonnen over toestand en gedrag van het kind sedert het laatstverloopen behandelingsuur. Indien noodig wordt aan de ouders advies gegeven omtrent opvoedingsmoeilijkheden. Gemaakte opvoedingsfouten worden onder het oog gebracht en zoo mogelijk gecorrigeerd, door de ouders te bewegen, hun houding ten opzichte van het kind te veranderen. Dit alles in tegenstelling met de opvatting van Melanie Klein, die van meening is,

Sluiten