Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ouwelijk), tracht met een zware stem te spreken, meestal op gewichtigen, nadrukkelijken toon. Daar hij een teer blond • ventje is, met een tenger lichaampje en zachte blauwe oogen, doet deze houding komisch aan. Het liefst voetbalt hij met jongens van tien jaar en ouder, kinderspelletjes vindt hij flauw.. Vermeld dient ook te worden, dat hij vanwege zijn alleraardigst uiterlijk en zijn intelligent gebabbel door een ieder, die hem kent, bewondert en verwend wordt. Zijn moeder komt daardoor in een moeilijke positie, als zij hem noodzakelijkerwijs een of ander weigeren moet. Hij begrijpt niet, dat zij hem niet even grif zijn zin geeft als andere menschen.

Al dadelijk in den aanvang der behandeling adviseerden wij de moeder, H e n n y in de morgenuren niet meer bij zich in bed te nemen, hem naar een kleuterschool te sturen, opdat hij wat meer realiteitsbesef zou krijgen en niet veel notitie van hem te nemen, wanneer hij op het punt staat een aanvalletje te krijgen. Verder zij nog vermeld, dat de jongen intellectueel zeer goed ontwikkeld is, mede door het vrij hooge beschavingspeil der ouders (gegoede middenstanders). Hij kon zich bij het begin der behandeling reeds vrij goed uitdrukken en bleek vlug van begrip.

lste behandelingsuur.

H e n n y laat de wagens rondrijden en onderzoekt den inhoud van het poppenhuis. Zegt, terwijl hij de beesten in en uit den stal laat komen, telkens voor zich heen: „Als 't licht is", hetgeen, zooals wij boven reeds vermeldden, samenhing met zijn wensch 's nachts bij moeder te mogen slapen. Daarop pakt hij den stier en de koe uit de menagerie, bekijkt hen nauwkeurig en vraagt dan, op de genitalia van den stier wijzend: „Wat is dat?" Het is aan zijn gezicht te zien, dat hij het best weet; op het antwoord: „dat is toch net als bij jou", knikt hij dan ook haastig en zegt nog voor ik uitgesproken ben, wijzend op de uiers van de koe: „Ja. Maar dat dan? Dat is toch mamma-koe?" Er wordt getracht hem te doen begrijpen, dat uit de uiers alleen melk en geen urine komt, dat de uiers de borsten zijn van de koe om het kindje-van-de-koe melk te geven, net als moeder zusje te drinken geeft. Het is duidelijk,

Sluiten