Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ideale-lk inleiden en in zijn vroegste phasen beheerschen. Deze agressief-destructieve neigingen vinden volgens Melanie Klein haar oorsprong in de oraal-sadistische phase, dezelfde phase, waaraan ook het introjectie-psychisme zijn ontstaan te danken 'heeft. Het op de beschreven wijze bij H e n n y ontstane Ideale-lk keert zich tegen het Ik en veroordeelt dit vermoedelijk tot het ondergaan van dezelfde wraakhandelingen, die het kind tevoren van zijn vader verwachtte als straf voor zijn moordneigingen. Zoo wordt H e n n y door zijn schuldgevoel gedwongen telkens een korten schijndood te ondergaan, in den vorm van hysterische aanvallen. Het is niet ondienstig, hier te wijzen op Freud's artikel: Dostojewski und die Vatertötung ]), waarin F r e u d aannemelijk maakt, dat de z.g. epileptische insulten, waaraan Dostojewski leed, als hysterische aanvallen moeten worden beschouwd, die onder meer de beteekenis hadden van een straf voor de, jegens zijn vader gekoesterde doodswenschen. Dostojewski deelde mee, dat hij gedurende die aanvallen dood leek en 's nachts zelfs een briefje naast zijn bed neerlegde, met het verzoek om hem, wanneer hij dood leek, niet dan na vijf dagen te begraven. Merkwaardig is verder, dat hij na afloop van zijn aanvallen zich met schuld beladen voelde, alsof hij een zware misdaad begaan had. Welke, wist hij niet. Bovendien is vadermoord het onderwerp van Dostojewski's beroemd boek „De gebroeders Karamazoff". Deze moord wordt begaan door een epilepticus, een natuurlijken zoon van den vermoorde, terwijl diens wettigen zoon van den moord verdacht wordt!

Het komt ons waarschijnlijk voor, dat ook bij H e n n y na zoo'n aanval schuldgevoel aanwezig is, hetgeen wellicht een verklaring zou zijn voor het feit, dat hij dan onder een hoedje te vangen is en al datgene doet, wat hij vóór den aanval pertinent weigerde te doen.

In het laatste gedeelte van zijn aanval maakt Henny een woedenden indruk. Hij knarsetandt, maar houdt zijn armen krampachtig stil. In het begin van den aanval strekt hij zijn

1) S. Freud: Dostojewski und die Vatertötung. Ges. Schr. Bd. XII, blz. 7. •

Sluiten