Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

haar kleine zusje Ali was, zoo teederlijk verzorgt moeder-Nel de Ali-pop.

De inhoud van haar spel is slechts weinig verhuld. Zonder moeite kan men er den wensch, moeder's plaats in te nemen, uit aflezen. Om de vervulling ervan mogelijk te maken, moet de moeder zoo afdoend mogelijk uit den weg geruimd worden, waartoe zij niet alleen opgesloten wordt, maar bovendien verslonden moet worden. Zij durft dit laatste echter, uit angst voor de woede en de wraak van vader en moeder, niet goed aan. Dat zij hiervoor angst heeft, blijkt uit den droom, dien zij de Mientje- en Gerrit-pop toedicht: „Gerrit en Mientje slapen ook, die droomen van leelijke beesten en huilen". De leelijke beesten zijn symbolen voor de woedende ouders (vader). Zij motiveert dezen droom dan ook, door er meteen op te laten volgen: „Moeder moet in den stal blijven met de deur op slot" (terwijl ik, in de gedaante van Nellie-pop, fijn met vader in bed lig). Direct hierna zegt ze van één van de twee vaders, dat hij stout is en naar moeder in den stal moet. Hierdoor troost ze eerstens de moeder min of meer, door haar althans het gezelschap van haar man terug te geven, tweedens ontdoet ze zich hiermee van den boozen, woedenden vader, om zoodoende veilig en ongestoord bij den lieven vader in bed te kunnen blijven. O. i. heeft ze twee vaders genomen om aldus aanschouwelijk voor te stellen, dat er een vader is, die haar welgezind en een, die haar kwaadgezind is. Zoolang de laatste nog aanwezig is, dreigen er „wilde beesten", zoodra hij verbannen is, kan zij van een ongestoord samenzijn met den welgezinden vader genieten.

Van vele verhullingspsychismen wordt gebruik gemaakt. Eerstens van verschuiving, in den vorm van verlegging van het accent van iets belangrijks naar iets onbelangrijks: bij de verbanning van de moeder-pop wordt niet als motief opgegeven: „Ik wil in haar plaats komen en daarom moet ze weg", maar „Ze heeft in haar broek geplast", hetgeen waarlijk geen reden tot doodstraf is. Tweedens van identificatie: N e I vervult gedurende haar spel de rol van haar moeder. Derdens van projectie: haar eigen angstdroomen dicht ze aan de Gerritpop en de Mientje-pop toe. Ten vierde van symboliek: leelijke

Sluiten