Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9de behandelingsuur.

Het blijft goed gaan met zijn schoolwerk, hoewel Henk telkens nog in dagdroomen vervalt. Zoo is het deze week voorgekomen, dat een boterham, die hij om acht uur gesmeerd had, om half negen nog onaangeroerd op zijn bord lag. Al dagdroomend had hij geheel vergeten te eten. Op een avond zat hij met zijn moeder in de kamer. Opeens zei hij met een diepen zucht: „O, waarom moet ik nou toch groot worden, waarom kan ik nou niet klein blijven of 'heel oud zijn zooals Opa. Dat is ook goed, dan hoef je niet meer al die vervelende dingen te doen en alsmaar te leeren".

10de behandelingsuur.

Het blijft goed gaan. De onderwijzer is tevreden over H e n k's vorderingen.

Na dit uur hebben wij hem niet meer teruggezien. Volgens ingewonnen inlichtingen blijven zijn schoolpraestaties bevredigend. Verder is hij zelfstandiger en mannelijker geworden.

Het resultaat van de behandeling is bevredigend. Dit is voornamelijk aan de gegeven duiding te danken, al kunnen de geadviseerde paedagogische maatregelen er ook het hunne toe hebben bijgedragen.

Ondanks zijn leeftijd van 13 jaar heeft hij zijn Oedipale conflicten nog niet tot een oplossing weten te brengen. Eenerzijds een min of meer negatieve gevoelsbetrekking ten opzichte van den vader, anderzijds een pathologische fixatie aan de moeder. Deze pathologische fixatie is op een merkwaardige wijze tot uitdrukking gekomen, namelijk in een neurotische remming van het leervermogen, een remming, die den onbewusten wensch inhoudt klein te blijven, ten einde steeds door de moeder of moeder-imagines vertroeteld en verzorgd te kunnen worden. Dat zijn moeder hem als kleine jongen behandelde, ontmoette bij hem geen verzet. Integendeel, hij wenschte deze behandeling. Ook op school wenschte hij klein te blijven. Onbewust ging hij niet graag over naar een hoogere klas. Ook in zijn geringen eetlust heeft men vermoedelijk een weerspiegeling te zien van den wensch, klein, ook lichamelijk klein te blijven. De „aardige schooljuffrouw", bij wie hij goede

Sluiten