Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK VI.

SAMENVATTING VAN DE UITKOMSTEN VAN HET ONDERZOEK.

De uitkomsten van het onderzoek bevredigen ons slechts ten deele. Vragen wij ons namelijk af, of de resultaten aan het gestelde doel beantwoorden, zoo kan het antwoord geen volmondig „ja" zijn. Tegenover vragen toch, waarop op grond van positieve vondsten een bevredigend antwoord kan worden gegeven staan die, waarop wij het antwoord schuldig moeten blijven, omdat wij met onze analyses noodgedwongen slechts de oppervlakkige lagen van het geestesleven der onderzochte kinderen hebben kunnen peilen. Zoo hebben wij over de psychogenese van neurotische verschijnselen weinig positiefs aan het licht kunnen brengen. Dat de resultaten van onderzoek en behandeling niet zonder meer te vergelijken zijn met die, welke door Melanie Klein zijn verkregen, wisten wij van tevoren. Zij toch nam haar patiëntjes in dagelijksche analyse, terwijl wij om practische bezwaren ons voornamen slechts een wekelijksche behandeling in te stellen. En zelfs van deze geprojecteerde wekelijksche behandeling is in de practijk weinig terecht gekomen. Tusschenpoozen van weken en zelfs maanden zijn geen zeldzaamheden gebleken. Daarbij komt, dat sommige patiëntjes vanwege de ingetreden verbetering na eenigen tijd geheel zijn weggebleven. Deze feiten staan de vorming van een overdrachtssituatie in den weg en maken een diepgaande analyse vrijwel onmogelijk. Bij de beoordeeling van de uitkomsten van ons onderzoek zal men hiermee rekening hebben te houden. Aan den anderen kant dient er op te worden gewezen, dat naar de opvattingen van Melanie Klein het spel onzer patiëntjes meer inhoudt, dan wij er in 'hebben kunnen en willen zien. Wij hebben ons niet aan ongefundeerde,

Sluiten