Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kind zich bevindt. Het vrije spel is een uitdrukkingsvorm, inhaerent aan den vroeg-kinderlijken leeftijd. Het is de taal van het onbewuste geestesleven van het jonge kind. Verstaat men de spel-spraak, zoo kan men doordringen tot het onbewuste van het kind, op dezelfde wijze als men met behulp van de droom-spraak de onbewuste tendenzen van den volwassene kan blootleggen.

De aan onze patiëntjes verrichte observaties toonen aan, dat de door Melanie Klein voor haar speeltechniek aangegeven richtlijnen meerendeels juist zijn, al hebben wij niet alles bevestigd kunnen zien. Het kind ageert inderdaad, wat de volwassene uitspreekt en het is van belang er op te letten, hoe het speelt en van wélke stukken speelgoed het zich bedient. De spelhandelingen en stukken speelgoed kunnen verschillende beteekenissen in zich vereenigen en van beteekenis wisselen. Dit geldt echter niet voor élke spelhandeling en voor èlk stuk speelgoed, zooals Melanie Klein uitdrukkelijk betoogt. Ook de beteekenis van den overgang van de eene spelhandeling in de andere kon door het onderzoek niet steeds aan het licht worden gebracht. Of dit toegeschreven moet worden aan de omstandigheid, dat ons onderzoek veel minder diepgaand was, laten wij in het midden. Vast staat, dat aan de bijzonderheden van een spelhandeling dezelfde waarde dient te worden toegekend als aan de vrije invallen bij de droomanalyse en dat spelanalyse als een vorm van psychotherapie kan worden aangewend en als zoodanig waardevolle diensten kan bewijzen. Door duiding van het spel, door afbreken van weerstanden en door het hand'haven van de overdracht groepeeren zich de verschijnselen en moeilijkheden om de analytische situatie en komt het telkens tot een reactiveering van het vroeger beleefde of gephantaseerde. Dit kan dan nogmaals in het spel worden beleefd, verwerkt, afgereageerd. Hand in hand hiermede treedt een verbetering in van de neurotische verschijnselen.

Niettegenstaande onze zittingen plaats hadden met tusschenpoozen van één of meer weken, kon in een belangrijk deel der gevallen in therapeutisch opzicht een betrekkelijk bevredigend resultaat worden bereikt. Dit is hieraan te danken, dat de vorming van een overdracht, die door een dagelijksche

Sluiten