Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3. Het vrije kinderspel is als manifestatie van het geestesleven op één lijn te stellen met den droom. Het brengt door middel van verhullings-psychismen, waarvan ook de droomarbeid zich bedient, de onbewuste (resp. voorbewuste) wenschen, neigingen en strevingen van het kind tot uitbeelding.

4. Rekening houdend met de verhullingspsychismen kan men van het manifeste spel tot den latenten spelinhoud komen, die ten nauwste samenhangt met de conflictssituatie, waarin het kind zich bevindt.

5. Analoog aan de droomanalyse is ook een spelanalyse mogelijk.

ó. De door Melanie Klein voor een speeltechniek aangegeven richtsnoeren zijn in hoofdzaak juist.

7. De spelanalyse is een vorm van psychotherapie, die waardevolle diensten kan bewijzen bij de behandeling van kinderen met neurotische verschijnselen.

8. Met wekelijksche analyses kunnen bevredigende therapeutische resultaten worden bereikt.

9. Ook het jonge kind komt, in tegenstelling tot de opvattingen van Anna Freud, tot een zgn. overdracht van gevoelsbetrekkingen.

10. Hiervoor is het noodzakelijk, dat de psychotherapeut zich ten opzichte van het kind van elke rechtstreeksche paedagogische beinvloeding onthoudt.

11. Gesproken duidingen worden door jonge kinderen vaak niet begrepen.

12. Het verdient aanbeveling bij deze kinderen in plaats van gesproken gespeelde duidingen in toepassing te brengen. De waarde hiervan dient echter nog nader te worden getoetst.

13. Oedipale strevingen kunnen zich reeds kenbaar maken lang vóór het derde levensjaar.

14. Ook de vorming van de Ideale-lk-functie begint veel vroeger dan gemeenlijk wordt aangenomen.

Sluiten