Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te nemen, dat het getal dergenen, voor wie de hier aan de orde zijnde regeling noodig zal zijn, uiterst bescheiden is.

Tegen welken prijs zou deze bescherming gekocht worden ? Hierboven bleek reeds, dat men dezen prijs niet mag onderschatten ; wij laten hier nog een korte opsomming volgen, welke kan helpen om dezen prijs bij benadering te bepalen.

Een directe actie dient te steunen op een verplichte W.A.-verzekering ; de invoering van deze verplichte verzekering brengt uitbreiding van de papperasserij en ambtenarij met zich, d.w.z. extra-kosten voor den staat en extra-kosten voor de automobilisten, ook al doordat de W.A.-premies zullen stijgen i); de premies moeten stijgen, doordat het aantal processen, alweer blijkens de ervaring elders opgedaan, aanzienlijk stijgt door de invoering van de verplichte verzekering. Dat deze verplichte verzekering een niet te onderschatten aantal individuen zal verlokken om schaden te „construeeren" mag men als zeker aannemen 2). De directe actie gooit het heele verzekeringsrecht overhoop — „peu de chose" schijnt men te denken, maar men beschouwe de opmerking dan als volledigheidshalve te zijn gemaakt — en brengt groote rechtsonzekerheid — men zie de verrassingen, waarvoor men in Frankrijk telkens komt te staan —, en tenslotte verslapt dit heele systeem nog eens extra het toch al zoozeer aangetaste verantwoordelijkheidsgevoel van het publiek — „men is toch verzekerd" en „je krijgt toch alles betaald".

Alles bij elkaar o.i. een wel zeer hooge prijs voor een vermoedelijk zeer klein resultaat. In elk geval kan hetzelfde resultaat — het moge dan meer of minder klein zijn — bereikt worden met veel eenvoudiger middelen. Men denke b.v. aan de reeds eerder gepropageerde oplossing 3), welke gelegen is in de creëering van een speciaal fonds, waaruit die behoeftige verkeersslachtoffers hun schade vergoed krijgen, welke wegens onvermogen en onverzekerd zijn van den aanrijder anders geen schadeloosstelling zouden kunnen bekomen. De gelden voor dit fonds zou men, behalve uit boeten, voornamelijk kunnen vinden door eiken automobilist een bijdrage te laten storten, welke naar men verwacht, zeer klein kan zijn 4). Van al de zoo juist opgesomde bezwaren blijft dan slechts dit over : dat de automobilist iets meer — en vermoedelijk aanzienlijk minder dan bij het directe actie-systeem —

1) Deze stijging deed zich voor in alle landen, waar de verplichte W.A.-verzekering is ingevoerd.

2) Men denke slechts aan de hierboven geschilderde mogelijkheden van de directe actie!

3) O.a. in het hierboven reeds geciteerde artikel van van Wulfften Palthe, in „Econ. Statistische Berichten" van 13 November 1935.

4) In Frankrijk begrootte men dezen omslag op 10 frs. voor kleine en op 20 frs. voor grootere wagens; van Wulfften Palthe t.a.p. (francs dus van 1935).

Sluiten