Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zal hebben te betalen, en het verwachte gunstige resultaat is gelijk.

Nog een andere oplossing, — en o.i. aantrekkelijker, immers natuurlijker — zou zijn, dat de Staat *) op uitgebreide schaal propanganda liet maken voor het sluiten van persoonlijke ongevallenverzekeringen; wie zichzelf helpt, helpt het best. Men denke niet, dat een „eigen ongevallenverzekering" buiten het bereik valt van een deel van eenige beteekenis van ons volk; speciaal wanneer men de verzekering beperkt tot verkeersongevallen, behoeft een inderdaad voldoende dekking, per jaar niet meer te kosten dan .. . eenige gangen naar de bioscoop ; m.a.w. dit is te verwezenlijken voor een ieder die dit wenscht. En wil men dan beslist verplichte verzekeringen creëeren, dan verplichte men elkeen voor zich een verkeersongevallenverzekering te sluiten ; dit zou in elk geval te verkiezen zijn boven de verplichte W.A.-verzekering, immers het laat de persoonlijke verantwoordelijkheid vrijwel intact 2).

Summa summarum : de bestudeering van de Fransche „action directe" kan niet anders dan leerzaam zijn ; immers, een schip op strand was van oudsher, en is nog steeds, een baken in zee.

1) Aangenomen dan, dat de Staat zich terzake verdienstelijk wil maken.

-) Over de persoonlijke verantwoordelijkheid, of liever over het verdwijnen hiervan, zie men de zeer behartenswaardige opmerkingen door den Parijschen hoogleeraar Ripert gemaakt in zijn op 9 Febr. 1938 gehouden lezing voor de juridische faculteit der Leidsche studenten: „La disparition de la responsabilité personelle".

Sluiten