Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

En HÉLIE omschreef ze met deze woorden:

Les formes de la procédure sont destinées, comme des phases, a éclairer la marche de 1'action judiciaire 6).

§ 2. De invloed der staatkunde op de vormen van het strafproces.

Waar nu de strafprocesvormen van essentieel belang bleken te zijn voor de bescherming van de rechten en vrijheden van een volk, zullen zij ook in niet geringe mate worden bepaald en beheerscht door de staatkundige inrichting van een land, waarbij diezèlfde rechten en vrijheden worden verleend en gewaarborgd.

Men kan bijna geen werk, het strafproces behandelend, ter hand nemen, waarin niet steeds op het nauwe verband tusschen staatkunde en strafproces de aandacht wordt gevestigd.

hélie noemt de procesvormen de bewakers van de vrijheid, de veiligheid en de politieke rechten der burgers. Zij weerspiegelen de verschillende principes in de grondwet, waarvan zij eigenlijk een uitvloeisel zijn, neergelegd. Zij wijzigen zich voortdurend en volgen de veranderingen in de constitutie aangebracht 7).

Het gevaar dat de rechten van onschuldigen worden gekrenkt, is volgens Mittermaier niet denkbeeldig in tijden van politieke onrust, wanneer het strafproces een gemakkelijk middel kan worden om staatkundige bedoelingen te verwerkelijken, want

die Anordnung des Strafverfahrens steht im nachsten Zusammenhange mit der Verfassung des Staats 8).

De geschiedenis van het strafproces toont duidelijk dat bij ieder volk de vormen van het strafproces overeenkomen met den trap van beschaving waarop het staat en de staatkundige verhoudingen waaronder het leeft 9).

„Het valt niet te ontkennen", aldus ongeveer ZACHARIAE, ,,dat het algemeen verlangen naar een hervorming van het strafrecht in nauw verband staat met het steeds groeiend aandeel van een volk

°) Ibidem, bladz. 5.

T) Ibidem, bladz. 6.

8) C. J. A. MITTERMAIER. Das deutsche Strafverfahren. Heidelberg, 1845. Deel I, bladz. 164.

9) Idem. Die Mündlichkeit, das Anklageprinzip, die Oeffentlichkeit und das Geschwornengericht. Stuttgart und Tübingen, 1845, bladz. 283.

Sluiten