Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar in de Carolina van 1532 kan toch een belangrijke tendenz ten gunste van het inquisitoire strafproces worden geconstateerd? Terecht! Maar de C.C.C. is ook een schepping tot stand gebracht onder de krachtige regeering van Karei V. Ware er nadien meer besef geweest van politieke eenheid en van staatkundig inzicht, dan was men er zeer zeker ook veel eerder toe overgegaan een ambtenaar te benoemen die in naam van den Staat een strafvervolging instelde. Dit nu deed men niet maar liet deze over aan den rechter, die op deze wijze de, de geheele procedure beheerschende, centrale figuur werd, vervolger, aanklager en rechter tegelijk.

Komt er in het begin der 19e eeuw aan dit, voor den beklaagde funeste, stelsel een einde en worden er meer accusatoire denkbeelden in practijk gebracht, dan blijkt dat de beginselen der Fransche revolutie daarop bevruchtend hebben gewerkt. De politieke rechten van den mensch en burger zijn in flagranten strijd met de plaats die de verdachte in het strafproces inneemt. Wanneer dan eindelijk in de dertiger en veertiger jaren der vorige eeuw een algemeene drang naar strafproceshervorming ontstaat, blijken de staatkundige gebeurtenissen in Frankrijk, de Juli- en Februari-revolutie ook het Duitsche volk aangestoken te hebben.

Man hob hervor (1848) dasz der Untersuchungsprozess sich hatte miszbrauchen lassen zu politischen Verfolgungen. Alle diese sollte der Anklageprozess abstellen 16).

Zien wij naar Frankrijk, dan valt daar reeds veel eerder een streven waar te nemen, dat reeds in de 13e eeuw leidt tot onmiskenbaar inquisitoire procesbeginselen. Geen wonder! In Frankrijk begint de centralisatiegedachte, dank zij de continue regeering van drie vorstengeslachten, zich reeds vroeg baan te breken. De instelling van het O.M. moet dan ook gezocht worden in den tijd van Lodewijk den Heiligen en Philippe August.

Fragt man aber, wie es denn gekommen sei, dasz in Deutschland auch dieses Institut (das Klagen von Amtswegen) verk├╝mmerte, wahrend es doch unter analogen Verhaltnissen in Frankreich zu dem wichtigen Institut der Staatsanwaltschaft sich entwickelte, so kann auch hief├╝r der Grund nur in der

10) hans Bennecke. Lehrbuch des deutschen Reichs-Strafprozessrechts. Freiburg, 1888, bladz. 394.

Sluiten