Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Provence, en Septimania in het jaar 798 125). Het een felle aanklacht tegen- en een scherpe hekeling van een door en door corrupten tijd.

Van medewerking der gemeenteleden bij het opsporen van vergrijpen, die in het synodale gerecht werden bestraft, was tot in de tweede helft der negende eeuw nog geen spoor te bekennen. De bestraffing beperkte zich derhalve toen nog tot de, in het openbaar gepleegde, misdrijven.

Om de vervolging evenwel gemakkelijker te maken waren er z.g. „Landdecanaten ingesteld. De aartspriester van de hoofdkerk oefende het toezicht uit over pastoors en parochianen van kleinere kerkelijke kringen en had tot plicht mededeeling te doen van begane misdrijven. Hij kwam deze op het spoor, door, de huizen langs gaande, bij de gezinshoofden navraag te doen naar strafbare handelingen in den familiekring gepleegd.

Sollicite procurent episcopi, quam diligentiam erga plebem sibi commissam unusquisque presbiterorum gerat : oportet enim ut plebium archipresbiteri per singulas villas unumquemque patremfamilias conveniant : quatinus tam ipsi quam omnes in eorum domibus commorantes, qui publice crimina perpetrarunt, publice peniteant 126).

De taak van den bisschop in het „Send"-gerecht werd mede vergemakkelijkt door de in dezen tijd in gebruik komende ,,Districtsvergaderingen . Onder leiding van een aartspriester kwamen de priesters van een district bijeen, om over de kerkelijke toestanden in hun ambtsgebied verslag uit te brengen. Bovendien werd strenge controle uitgeoefend om de vervolging van in het openbaar gepleegde vergrijpen te verzekeren. Iedere pastoor was verplicht, zoodra hij van een misdrijf in zijn parochie kennis kreeg, den dader voor den aartspriester en de districtsvergadering boete te laten doen. De bisschop werd dan van het gebeurde in kennis gesteld en de schuldige moest zich binnen 15 dagen bij hem of, bij afwezigheid, bij zijn plaatsvervanger, den aartsdiaken, aanmelden. Voor elke

125) Vgl. G. MONOD. Les moeurs judiciaires au VUIe siècle, d'après la Paraenesis ad judices de Théodulf. (Revue Historique 1887), I.

Eveneens, versus Teudulfi episcopi contra iudices in; monumenta Germaniae historica; Poetae Latinae I, bladz. 493/517.

128) Synodus Ticinensis. a. 850, c. 6. (PERTZ, M. G. H. Legum, tome I).

7

Sluiten