Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

pars mulctae regi vel civitati, pars ipsi qui vindicatur vel propinquis ejus exsolvitur. (Tac. de more Germ. c. 12.)

De overtuiging dat een misdrijf den algemeenen vrede verstoorde en een bestraffing daarvan, tenminste van bepaalde misdrijven, tegelijk het belang van allen diende, was reeds vroeg gevestigd in diè Germaansche Staten, welke op de puinhoopen van het WestRomeinsche rijk waren ontstaan. Zij vooral waren het die zich geroepen gevoelden den rechtsvrede te bewaren, de voor vervolging van misdrijven noodzakelijke instellingen in het leven te roepen en de voor deze grootsche taak (justitiam facere) vereischte ambtenaren aan te stellen.

In het bijzonder geven hierover de Capitulariën der Frankische koningen aanwijzingen. De zendgraven (missi dominici) en de provinciale ambtenaren (comités) werden vermaand hunne ambtsplichten nauwgezet te vervullen en de, voor de uitvoering der straf benoodigde, inrichtingen in stand te houden;

ut comités, unusquisque in suo comitatu, carcerem habeant. Et judices atque vicarii patibulos habeant. (Capit. 813, c. 11.)

te zorgen dat de opgelegde boeten betaald worden;

si quis . . homicidium commisit, comes in cujus ministerio res perpetrata est et compositionem solvere et faidam per sacramentum pacificare faciat. (Capit. Ludov. Pii. a. 819, cap. 13.)

dat de, reeds in dezen tijd veelvuldig met de straf aan lijf en leven bedreigde misdrijven, die vooral de openbare veiligheid in gevaar brengen, zooals verraad, moord en roof, niet onaangeklaagd en ongestraft blijven.

Ut comités et centenarii ad omnem iustitiam faciendam conpellent et iuniores tales in ministeriis suis habeant, in quibus securi confident, qui legen adque iustitiam fideliter observent, pauperes nequaquam oppriment, fures latronesque et homicidas, adulteros, malificos adque incantatores vel auguriatrices omnesque sacrilegos nulla adulatione vel praemium muitoque sub tegimine celare audeat, sed magis prodere, ut emendentur et castigentur secundum legem, ut Deo largiente omnia haec mala a christiano populo auferatur. (Capitulare Missorum Generale, a. 802, cap. 25.)

Herhaaldelijk wordt ook melding gemaakt van een verplichting

Sluiten