Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die op de onderdanen zou rusten om den judex bij de vervolging van misdrijven behulpzaam te zijn:

Si quis centenarium aut quemlibet judicem noluerit super malefactorem ad prindendum? adjuvare, sexaginta solidis omnino condemnetur. (Decretio Childeberti Regis a. 595, c. 9.)

Zij mogen de gepleegde misdrijven niet verzwijgen maar moeten ze aangeven om straffeloosheid der daders te voorkomen.

Judex unusquisque per civitatem faciat jurara ad Dei judicia homines credentes- ut cui ex ipsis cognitum fuerit homicidia, furta, adulteria et illicitas conjunctiones ut nemo concelet eas. (Capit. Pipinni 782—816, c. 8. M. G. H. Capit. I, 192.)

Nog ouder is de, aan koning Clovis toegeschreven, bepaling, volgens welke de gemeentenaren, wanneer er een lijk gevonden en de dader onbekend is, (homicidia illa non apparet) door den graaf tegen de volgende rechtszitting worden gedaagd, waar ze onder eede moeten verklaren dat zij den doodslag niet hebben begaan en ook den dader niet kennen, (quod nee occidissent nee sciant qui occidissent.)

Lex Salica 74, 1.

De hominem inter duas villas occisum.

Sic ut adsolet homo iuxta villa inter duas villas proximas sibi vicinas fuerit interfectus, ut homicida illa non apparet, sic debet iudex h.e. comis aut grafio, ad loco accedere et ibi cornu sonare debet (dan moet de rechter op den horen blazen ... vervult een ambtsplicht).

Uit deze voorbeelden blijkt dus, dat er in den Karolingischen tijd reeds herhaalde malen van een werkzaamheid van den rechter sprake is waar het betrof de opsporing en bestraffing van begane misdrijven. Een bewijs, dat men pogingen in het werk stelde om het heerschende systeem der private ,,anklaghe", het „wo kein clegher ist, do ist ouch kein richter", in overeenstemming te brengen met de groeiende gedachte van het algemeen belang bij de bestraffing van zware misdrijven.

Op dezelfde gedachte berustte ook de Frankische inquisitio, de z.g. „RügeAan schepenen en andere vertrouwenswaardige personen werd de plicht opgelegd om misdrijven, waarvan zij kennis

Sluiten