Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

heillooze verwarring, die vooral op het gebied van het bewijsrecht heerschte, een krachtig ingrijpen van den rijkswetgever.

Haast niet te begrijpen, maar buitengewoon te verwonderen is het, dat in een tijd, waarin de sociale tegenstelling tusschen stad en land zich steeds meer toespitste, de spanning tusschen unitaristisch en particulier streven grooter werd, de scheuring in de Kerk steeds verder om zich heen greep, en haar onzalige uitwerking ook op politiek terrein deed gevoelen, er toch een stuk rijkswetgeving tot stand kwam, dat, onbeïnvloed door de verwarrende verhoudingen van dien tijd, zich langzamerhand een plaats heeft weten te veroveren in het geheele rijksgebied en zich meer dan drie en een halve eeuw heeft weten staande te houden.

Met meer dan gewonen tact is de samensteller der C. C. C. er volkomen in geslaagd, om, zonder op ruwe wijze met het oude te breken, toch de versleten beschouwingen aan den kant te zetten en tevens den weg te banen voor de binnendringende nieuwe ideeën.

Zoo werd de groote tegenstelling tusschen inheemsche- en vreemd recht en daardoor ook die tusschen juristen- en schepenrechtspraak, definitief ten gunste van den vreemdeling beslist. Trouwens de methode van rechtsvinding der middeleeuwsche schepenrechtspraak was op zichzelf al onmogelijk geworden. De oud-Duitsche scheiding van oordeelende schepenbank en procesleidenden rechter was met het nieuwe niet meer te vereenigen.

Wij zien dan ook dat in de C. C. C. de verhouding radicaal wordt omgekeerd. Van rechtsprekend orgaan wordt de schepenbank naar de tweede plaats gedrongen.

Sie muszten zu blossen Zuschauern, zu Nachbetern der Aussprüche des Richters herabsinken, desjenigen, der ehemals selbst keine Meinung aüsserte und ihren Ausspruch als Recht gelten lassen muszte 25).

En tóch veranderde er oogenschijnlijk aan hun positie niets. De C. C. C. handhaafde hen uitdrukkelijk (art. 4, Schöpffen oder vrtheylsprecher Eyde). De uiteindelijke beslissing echter werd overal in handen van beroepsjuristen gelegd, zoodra de te beslissen gevallen

gar subtil vnderscheyd haben, darnach hierinn anderst vnd anderst schwerlichen oder linder geurtheylt werden soll.welche

25) J. GLASER. Handbuch des Strafprozesses, bladz. 81.

9

Sluiten