Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maar dat zij er niet op wijzen, dat het al dan niet bezitten van algemeene rechtskundige kennis in dezen volkomen irrelevant is. Integendeel, sommigen laten zelfs doorschemeren, dat het verondergestelde gebrek aan zoodanige kennis bij partijen hier ook een rol speelt7). Gelijk ik reeds aantoonde, houd ik dit voor onjuist. Faure 8) noemt nog andere redenen, n.1.: de lange duur der procedure en de soms verwijderde woonplaats van partijen; deze verklaren slechts de mogelijkheid van vertegenwoordiging doch geenszins de verplichting daartoe. Tenslotte noemt hij nog het toevertrouwen van stukken; ook deze reden is niet klemmend genoeg om vertegenwoordiging verplicht te stellen, te meer daar deze stukken ook ter griffie kunnen worden gedeponeerd.

Uit hetgeen ik hierboven over den omvang van het beginsel der verplichte vertegenwoordiging heb gezegd, blijkt, dat dit beginsel, wat de feitelijke instanties betreft, door de wet uitsluitend daar gehuldigd wordt, waar een rolprocedure wordt gevoerd. Dit is, wanneer men met mij het gebrek aan processueele vaardigheid van partijen als rechtsgrond van het beginsel der verplichte vertegenwoordiging aanneemt, zeer goed te verklaren. Immers het is niet goed denkbaar, dat iemand, die een rolproces voert zonder daarbij door een deskundige te worden geholpen, zonder min of meer belangrijke kleerscheuren uit den strijd te voorschijn zou komen. Bij de kantongerechtsprocedure en de procedure voor den president in kort geding, die veel eenvoudiger zijn geregeld, is zulks daarentegen zeer goed denkbaar. Ook bij de pleidooien voor de Rechtbank en het Hof is processueele vaardigheid niet zóó noodzakelijk, dat het ontnemen aan partijen van haar recht op eigen-behandeling harer zaak daardoor zou worden gerechtvaardigd. Dit is naar mijn meening de reden, waarom de wet partijen toestaat deze pleidooien zelf te houden.

Bij de cassatieprocedure is het beginsel der verplichte vertegenwoordiging volkomen doorgevoerd en derhalve ook tot de pleidooien uitgebreid. Dit is mijns inziens zeer begrijpelijk; het eigenaardige karakter der cassatieprocedure maakt deze

') Zeer sterk zelfs Coops, Grondtrekken Ned. Burg. Procesrecht, 4e druk, bldz. 26 sqq. Veel minder Star Busmann, t. in 6) a.p.

•) T. in 6) a.p.

Sluiten