Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

het eenige punt van overeenkomst. De Hooge Raad en de bedoelde schrijvers n.1. plegen bij het zwijgen dezer artikelen ten aanzien van die rechterlijke beslissingen, welke zij niet onder den term „vonnissen" willen begrijpen, een a-contrario redeneering te volgen 2). Hoe weinig omslag de Hooge Raad hierbij maakt, blijkt wel uit zijn laatste arresten in dezen. De Hooge Raad overweegt daar zonder meer:

„dat de aangehaalde wetsartikelen 3), welke den eisch stellen, „dat vonnissen inhouden de gronden, waarop zij rusten.... niet „zijn geschreven met betrekking tot een beschikking op verzoekschrift" 4) en bij een ander arrest5), eveneens in verband met deze quaestie: „dat schending van de artt. 162 Grw. en 20 „R.O. tevergeefs wordt voorgesteld, daar deze artt. alleen gel„den voor vonnissen en op beschikkingen, welke op verzoekschriften worden gegeven, niet van toepassing zijn".

Gelijk ik reeds meer heb betoogd, kan men mijns inziens met een dergelijke redeneering a contrario zonder meer niet volstaan; zij is even weinig overtuigend als een enkele redeneering naar analogie zou zijn.

Meijers voert nog een tweede argument aan; hij zegt n.1. 6): „Wanneer de wet wil, dat een beschikking met redenen om„kleed zij ...., moet zij dit uitdrukkelijk voorschrijven. Hier„aan houdt de wet zich blijkens de artt., die een zoodanige —

2) Aldus: H.R. 6 Maart 1919 N.J. 1919 bldz. 433.

H.R. 23 Maart 1922 N.J. 1922 bldz. 497.

H.R. 13 Maart 1924 N.J. 1924 bldz. 534.

H.R. 26 September 1924 N.J. 1924 bldz. 1105.

H.R. 16 Januari 1925 N.J. 1925 bldz. 365.

H.R. 2 April 1925 N.J. 1925 bldz. 652.

H.R. 19 December 1927 N.J. 1928 bldz. 525.

H.R. 4 Juni 1928 N.J. 1928 bldz. 1334.

H.R. 22 Augustus 1929 N.J. 1929 bldz. 1575.

H.R. 8 Juni 1931 N.J. 1931 bldz. 1238.

H.R. 15 Juni 1931 N.J. 1931 bldz. 1242.

H.R. 21 September 1931 N.J. 1931 bldz. 1459.

») O.a. 162 Grw., 20 R.O. en 59.3° R.v.

4) Arrest H.R. 22 Augustus 1929 N.J. 1929 bldz. 1575.

5) H.R. 21 September 1931 N.J. 1931 bldz. 1459.

•) In W.P.N.R. 2409.

Sluiten