Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„de volle maat niet wordt gegeven indien de kosten, benoodigd „om tot haar recht te komen, door haarzelve moeten worden „gedragen. Het is billijk, dat het kostenrisico, verbonden aan „een zoo onzekere zaak als de uitslag van een proces, voor rekening komt van dengenen, die ten slotte de verliezer is".

Star Busmann ziet dus in den regel van art. 56 R.v. een wettelijke risicoverdeeling, een bij de wet vastgestelde aansprakelijkheid buiten schuld, zooals er nog wel elders in onze wetgeving te vinden zijn 4). Naar mijn meening is dit de juiste opvatting in dezen, al zou ik er wel op willen wijzen, dat het verschil tusschen deze opvatting en de oudtijds gehuldigde slechts gradueel is en samenhangt met de quaestie, hoe ruim men het begrip „schuld" opvat.

Art. 56 R.v.

Het lijdt geen twijfel of art. 56 R.v. is enkel en uitsluitend geschreven voor de contentieuse procedure. De wet immers spreekt hier van „partijen", die bij „vonnis" „in het ongelijk" worden gesteld, en gaat dus blijkbaar uit van een rechtsgeding tusschen die „partijen", dat bij gemeld „vonnis" wordt beslist en waarbij een winnende en een „verliezende partij valt aan te wijzen. Uit deze bewoordingen, die op de procedures van vrijwillige rechtspraak in het algemeen niet passen, blijkt wel, dat art. 56 R.v. voor deze procedures niet is geschreven en dat het woord „vonnis" in dit artikel uitsluitend in den engen zin van beslissing in een contentieuse procedure kan worden opgevat.

Het enkele feit echter, dat art. 56 R.v. niet geschreven is voor de procedures van vrijwillige rechtspraak, beslist nog geenszins omtrent de vraag of het beginsel der kostenveroordeeling bij die procedures nu ook volkomen uitgesloten moet worden geacht. Zooals ik reeds bij herhaling heb betoogd, is het buitengewoon gevaarlijk om, bij quaesties als deze, het zwijgen der wet zonder meer a contrario uit te leggen.

«) Bijv.: de aansprakelijkheid van de meesters voor hun ondergeschikten (art. 1403 lid 3 B.W.); de aansprakelijkheid van de eigenaars van gebouwen voor constructiefouten (art. 1405 B.W.).

Sluiten