Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Revisie.

In het algemeen staat tegen arresten van den Hoogen Raad, in eersten aanleg gewezen, het rechtsmiddel van revisie open 13); ook wanneer het beslissingen in procedures van vrijwillige rechtspraak betreft, zooals uit de toepasselijkverklaring van art. 345 R.v. in art. 364 R.v. blijkt14).

In de practijk zal echter van toepassing van dit rechtsmiddel bij een procedure van vrijwillige rechtspraak weinig komen. In een tweetal gevallen n.1., waarin in een dergelijke procedure de beslissing door den Hoogen Raad in eersten aanleg wordt gegeven, bepaalt de wet, dat de beslissing niet van kracht wordt dan nadat deze door den Koning zal zijn goedgekeurd 16). Uit deze bijzondere regeling moet naar mijn meening worden afgeleid, dat in deze beide gevallen van eventueele revisie geen sprake kan zijn 16). Behalve deze twee gevallen zijn nog drie andere gevallen denkbaar, waarin door den Hoogen Raad in eersten aanleg een beslissing wordt gegeven in een procedure van vrijwillige rechtspraak en revisie niet uitdrukkelijk is uitgesloten "). In één daarvan moet revisie inderdaad mogelijk worden geacht18); in de beide andere gevallen heeft de wetgever kenne-

") Zie de artt. 90 R.O. en 359 sqq. R.v.

14) Aldus ook: Cleveringa (aangeh. in § 2 noot 1) I, bldz. 596 sqq., ad art. 364; Oudeman (aangeh. in § 2 noot 23) II, bldz. 40 en 41; S. B. in zijn noot in W. 11948 onder H.R. 9 Januari 1929.

15) 1°. Bij het verleenen van brieven van meerderjarigver klaring (artt. 477 sqq. B.W.),

2°. Bij herziening of vervallenverklaring in het algemeen belang van bij erfstelling of legaat gemaakte bedingen (artt. 1 sqq. der Wet van 1 Mei 1925 S. 174).

") Aldus ook: H.R. 9 Januari 1929 N.J. 1929 bldz. 375 en P.S. in zijn noot onder dit arrest. Cleveringa en S. B. (beiden t. in noot 14 a.p.) vinden dit argument niet overtuigend.

") Zie de procedures bedoeld in de artt. 808h, 855 en 864 R.v.( in de

hierachter opgenomen bijlage nader omschreven).

ls) het geval van art. 808 h R.v.. Aldus ook: Cleveringa (aangeh. in

§ 2 noot 1) II, bldz. 552, ad art. 808^ aant. 1, speciaal noot 6.

18) In het geval van de artt. 855 en 864 R.v.. In art. 875 (oud) R.v.

werd „hooger beroep" uitgesloten, hetgeen door de jurisprudentie

werd opgevat als „elk beroep op een hoogeren rechter" (zie § 3 onder

„Literatuur en jurisprudentie", speciaal noot 10). Thans sluit art.

Sluiten