Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage.

Lijst der verschillende procedures van vrijwillige rechtspraak, voorkomende in het Burgerlijk Wetboek, het Wetboek van Koophandel, de Faillissementswet en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering *) 2).

wet" aw-t i v , .. . Absolute Rechts- Q

boek Artlkel Korte omschrijving competentie midde- J

len

B.W. 68 voornaamsverandering Rb.

70 verbetering akten burger- Rb. H.ber. zieartt. 829

lijken stand Sqq. R.v.

92 verlof tot het aangaan van Kant.r. H.ber. zieookartt.

een huwelijk door min- 93-98 B.W.

der jarige

99 verlof tot het aangaan van Kant.r.

een huwelijk door meerderjarige beneden 30 jaar

127 afgifte akte van bekend- Kant.r.

heid

129 genoegzaamverklaring der Rb. géén

stukken bij huwelijk H.ber.

167 machtiging vrouw bij wei- Rb. zieartt. 799

gering man en 800 R.v.

en artt. 249

en299B.W.

') Deze lijst is door mij samengesteld om een indruk te geven van den omvang van het gebied, dat door de vrijwillige rechtspraak in ons rechtsleven wordt ingenomen. Ik heb gemeend mij daarbij tot de Wetboeken plus de Faillissementswet te kunnen beperken. Van minder belangrijke verschillen is voorts niet afzonderlijk melding gemaakt. Zoo zijn, om een voorbeeld te noemen, de procedures tot ontzetting en ontheffing van curatoren niet uitdrukkelijk vermeld, daar deze procedures in art. 506 B.W. niet afzonderlijk zijn geregeld, doch in dit artikel wordt volstaan met zonder meer de artikelen betreffende de ontzetting en ontheffing van voogden (artt. 438 en 440a B.W.) toepasselijk te verklaren.

s) In deze lijst zijn uitsluitend wettelijke gegevens verwerkt.

Sluiten