Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wet' a +*i_ , ^ . \ .. . Absolute Rechts" Opmer-

boek Arükel Korte omschrijving competentie midde- kf

len

B.W. 444 beëediging boedelbeschrij- Kant.r.

ving door voogd

446 bepaling som welke een Kant.r. H.ber. zie art.446

minderjarige jaarlijks B.W.

mag verteren enz.

447 lid 1 machtiging om roerend Kant.r.

goed in natura te bewaren

447 lid 2 machtiging tot onderhand- Kant.r. H.ber. zie ook lid 3

schen verkoop van roerend goed

448 beëediging deskundige Kant.r.

451 machtiging om over on- Kant.r. H.ber. zieookartt.

roerend goed of effecten 452, 454,

van minderjarige te be- 456, 457,

schikken enz. 459, 460

en 465 B.W.

458 goedkeuring huurcontract Kant.r.

tusschen voogd en minderjarige enz.

461 machtiging tot het instel- Kant.r. zieookartt.

len van een rechtsvorde- 462 en 463

ring B.W.

464a aanwijzing bewindvoerder Kant.r. of over aan minderjarigen Rb.

gemeen goed

466 machtiging ouder om goe- Kant.r. H.ber.

deren met minderjarige in gemeenschap te houden en intrekking dier machtiging

474 verleenen brieven meer- HoogeRaad goedkeu-

derjarigverklaring ringKoning

vereischt

479 machtiging in geval van Kant.r. H.ber.

meerderj arigver klaring om over onroerend goed te beschikken

480 beperkte handlichting Kant.r. H.ber.

Sluiten